Καταργείται το φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

6.7.24

Καταργείται το φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας


 Με διατάξεις του νόμου 5099/2024, καταργείται η προσκόμιση στις υπηρεσίες δημοσίου τομέα φωτοαντιγράφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας των πολιτών και αντικαθίσταται από το ψηφιακό αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών


Το ψηφιακό αντίγραφο δημιουργείται σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και λαμβάνεται από τον δημόσιο υπάλληλο που χειρίζεται την υπόθεση του πολίτη ως ψηφιακό έγγραφο σε μορφή pdf


 


Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:


Νόμος 5099/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 48/05.04.2024

Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/31/ ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις


Άρθρο 31

Υποβολή ψηφιακού αντιγράφου του δελτίου ταυτότητας σε φορείς του δημόσιου τομέα


1. Στις συναλλαγές φυσικών προσώπων με φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), για τη διεκπεραίωση των οποίων υπάρχει υποχρέωση υποβολής φωτοαντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 127/1969 (Α’ 29), ως δικαιολογητικού, η υποβολή του φωτοαντιγράφου διενεργείται αποκλειστικά με τη χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας της παρ. 2 του παρόντος.


2. Το ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών δημιουργείται σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.).


Η είσοδος στην εφαρμογή επιτρέπεται σε δημοσίους υπαλλήλους, κατόπιν αυθεντικοποίησης με Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810ΕΞ2020/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 4798), όπως εκάστοτε ισχύει.


Για τη δημιουργία του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών απαιτείται ο προσδιορισμός:


α) της διαδικασίας, για την οποία ζητείται το αντίγραφο,


β) του αριθμού αιτήματος του πολίτη,


γ) του αριθμού δελτίου ταυτότητας του πολίτη,


δ) των τριών πρώτων γραμμάτων του επωνύμου, του ονόματος και του πατρωνύμου του πολίτη και


ε) του έτους γέννησης του πολίτη.


Προϋπόθεση για την έκδοση του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών είναι η επαλήθευση:


α) της ορθότητας των στοιχείων των περ. γ), δ) και ε) του τρίτου εδαφίου και


β) της ισχύος του δελτίου ταυτότητας του πολίτη, μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας.


3. Στο ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών:


α) αριθμός δελτίου ταυτότητας,


β) ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,


γ) πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,


δ) μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες,


ε) ημερομηνία γέννησης,


στ) τόπος γέννησης,


ζ) ημερομηνία και αρχή έκδοσης και


η) φωτογραφία του κατόχου.


Η άντληση των στοιχείων του πρώτου εδαφίου πραγματοποιείται από το Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


4. H αποθήκευση του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών δύναται να πραγματοποιηθεί και σε μορφή αρχείου pdf, το οποίο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή κωδικού QR, και έχει ισχύ φωτοαντιγράφου των στοιχείων του δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών.

ΠΗΓΗ