Αποστρατεία μίας (01) Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, κατόπιν αποδοχής αίτησης παραίτησης, - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

21.11.23

Αποστρατεία μίας (01) Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, κατόπιν αποδοχής αίτησης παραίτησης,


 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 04 Νοεμβρίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 36 και της παρ. 2 του άρθρου 48 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139) και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75): 

1. Τίθεται σε αποστρατεία η Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ειδικότητας Τεχνικού Μπούρα Παναγιώτα του Γεωργίου (Α.Μ. 19Τ), κατόπιν υποβολής της από 16.08.2023 αίτησης παραίτησης, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/66943/2023/27.09.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

2. Η παραπάνω αποστρατευόμενη Αξιωματικός εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012, μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών από την ημερομηνία διαγραφής της από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ