Προαγωγή δύο (2) Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον επόμενο βαθμό - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

3.11.23

Προαγωγή δύο (2) Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον επόμενο βαθμό


Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 17 Οκτωβρίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311),

β) της παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως ισχύει.

2. Το π.δ. 87/2023 (Α’ 151).

3. Την 2412.9/59561/23.08.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ:ΨΟΘΟ4653ΠΩ-65Ψ) με την οποία έγινε αποδεκτή η από 01 Αυγούστου 2023 αίτηση αποστρατείας που υπέβαλε ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Παναγιώτη (ΑΜ 3575):

 Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Παναγιώτη (ΑΜ 3575), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 01 Αυγούστου 2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/59561/23.08.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


 ---------------------------------

Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 21 Οκτωβρίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311),

β) της παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως ισχύει.

2. Το π.δ. 87/2023 (Α’ 151).

3. Την 2412.9/59248/22.08.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ:Ψ5Κ04653ΠΩΥΛ7) με την οποία έγινε αποδεκτή η από 04 Ιουλίου 2023 αίτηση αποστρατείας που υπέβαλε ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΥΦΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος του Αθανασίου (ΑΜ 4263):

 Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΥΦΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος του Αθανασίου (ΑΜ 4263), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 04 Ιουλίου 2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/59248/22.08.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ