Κύρωση πινάκων επανάκρισης, διοικητική αποκατάσταση και προαγωγή Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

5.11.23

Κύρωση πινάκων επανάκρισης, διοικητική αποκατάσταση και προαγωγή Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 20 Οκτωβρίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 33, της παρ. 5 του άρθρου 48 και της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν.3079/2002, Α΄ 311), όπως ισχύουν, της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 1 και των άρθρων 3, 5 και 6 του π.δ.38/2012 (Α΄ 75), όπως ισχύουν, του άρθρου 5, της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 7 και του άρθρου 11 του π.δ.81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύουν:

1. Κυρώνονται οι πίνακες επανάκρισης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής(ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), κατόπιν υποβολής ενδικοφανών προσφυγών τους, ως ακολούθως:

Α. Για τότε Πλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και νυν Αρχιπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ε.α.), για το έτος 2009:

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Κουδέρης Άγγελος του Γρηγορίου (Α.Μ. 672)

Β. Για τότε Πλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και νυν Αρχιπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ε.α.), για το έτος 2021:

Π ί ν α κ α ς Γ’

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Αθηναίος Ιωάννης του Δημητρίου-Σταματίου (Α.Μ. 920)

Γ. Για τότε Πλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και νυν Πλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ε.ο.θ.), για το έτος 2022:

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Παΐσιος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ. 931)

Δ. Για Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Υγειονομικού, για το έτος 2023:

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Πόπορη Ελένη του Βασιλείου (Α.Μ.Ε. 78)

2. Κυρώνονται οι πίνακες επανάκρισης Ανώτερων Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, κατόπιν ακυρωτικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για παρελθόντα έτη, ως ακολούθως:

Α. Για τότε Αντιπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και νυν Πλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το έτος 2020, κατόπιν της 211/2023 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

Κατσούλης Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 977)

Β. Για τότε Αντιπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού και νυν Πλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού, για το έτος 2020, κατόπιν της 240/2023 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

Αλμπάνη Ευανθία του Νικολάου (Α.Μ. 15Τ)

Γ. Για τότε Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και νυν Αντιπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το έτος 2019, κατόπιν της 297/2023 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

Πατσούρη Δήμητρα του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 1131)

3. Διοικητική αποκατάσταση του τότε Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και νυν Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Κατσούλη Γεωργίου του Νικολάου (Α.Μ. 977), για το έτος 2020, κατόπιν της 211/2023 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, ως ακολούθως:

α. Ανακαλείται το από 08 Σεπτεμβρίου 2021 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 2370), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Κατσούλη Γεωργίου του Νικολάου (Α.Μ. 977) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2020 στον Πίνακα Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2020, κατόπιν ενδικοφανούς προσφυγής.

β. Ανακαλείται το από 25 Φεβρουαρίου 2022 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 578), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Κατσούλη Γεωργίου του Νικολάου (Α.Μ. 977) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2021 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων», για το έτος 2021, κατόπιν ενδικοφανούς προσφυγής.

γ. Ανακαλείται το από 25 Φεβρουαρίου 2022 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 578), κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή του Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Κατσούλη Γεωργίου του Νικολάου (Α.Μ. 977), κατόπιν της από 24 Σεπτεμβρίου 2021 ενδικοφανούς προσφυγής του για το έτος 2021, στον βαθμό του Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, αναδρομικά από 26 Μαρτίου 2021, ημερομηνία προαγωγής ομοιοβάθμων του Ανώτερων Αξιωματικών ΛΣΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 81/2012, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2021 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», για το έτος 2021.

δ. Προάγεται ο Αντιπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Κατσούλης Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 977), αναδρομικά από 08 Σεπτεμβρίου 2020, ημερομηνία προαγωγής ομοιοβάθμων του και της αυτής τάξεως Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 81/2012, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2023 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», για το έτος 2020.

Τίθεται ο Πλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Κατσούλης Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 977) στην επετηρίδα των Αξιωματικών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προ του Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Ζαΐμη Αναστάσιου του Ευάγγελου (Α.Μ. 978) και μετά τον Πλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Πολιτάκη Γεώργιο του Σταύρου (Α.Μ. 975).

4. Διοικητική αποκατάσταση της τότε Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού και νυν Πλοιάρχου ΛΣΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού Αλμπάνη Ευανθίας του Νικολάου (Α.Μ. 15Τ), για το έτος 2020, κατόπιν της 240/2023 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, ως ακολούθως:

Ανακαλείται το από 15 Ιανουαρίου 2021 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 224), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή της Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού Αλμπάνη Ευανθίας του Νικολάου (Α.Μ. 15Τ) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2020 στον Πίνακα Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2020, κατόπιν ενδικοφανούς προσφυγής.

5. Διοικητική αποκατάσταση της τότε Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και νυν Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Πατσούρη Δήμητρας του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 1131), για το έτος 2019, κατόπιν της 297/2023 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, ως ακολούθως:

Ανακαλείται το από 15 Ιανουαρίου 2021 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 224), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή της Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Πατσούρη Δήμητρας του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 1131) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2020 στον Πίνακα Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2019, κατόπιν της 331/2020 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ