Απονομή του βαθμού του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Σημαιοφόρο ο οποίος απεβίωσε ευρισκόμενος στην ενεργό υπηρεσία και αποστρατεία αυτου - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

3.11.23

Απονομή του βαθμού του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Σημαιοφόρο ο οποίος απεβίωσε ευρισκόμενος στην ενεργό υπηρεσία και αποστρατεία αυτου

 


Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 17.10.2023, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις: 

α) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311),

β) της παρ. 12 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄139).

2. Το π.δ. 87/2023 (Α΄151).

3. Το 1714/17-08-2023 απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου του ΤΣΟΥΚΑΛΑ Παναγιώτη του Γεωργίου.

4. Το από 29.07.2023 π.δ. περί κύρωσης πινάκων τακτικών κρίσεων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (274) Κατώτερων

Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, έτους 2023 (Γ΄1961):

Απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) στον Σημαιοφόρο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΤΣΟΥΚΑΛΑ Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ εν ενεργεία 3260), ο οποίος απεβίωσε ευρισκόμενος στην ενεργό υπηρεσία, από την 13η Αυγούστου 2023, ημερομηνία προηγούμενη του θανάτου του, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων ή την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και αποστρατεύεται αυτός την 14η Αυγούστου 2023, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012. 


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ