Αποστρατείες Πλοιάρχων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

14.11.23

Αποστρατείες Πλοιάρχων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής
 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 07 Νοεμβρίου 2023, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 81/2012 (Α' 139), την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75), και το π.δ. 87/2023 (Α' 151):

1. Τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι Πλοιάρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) εκτός οργανικών θέσεων, προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος: 

1. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 2762)

2. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη (ΑΜ 2729)

3. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης του Ηλία (ΑΜ 2974)

4. ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ Χρήστος του Βασιλείου (ΑΜ 2743)

5. ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 2742)

6. ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ Στέφανος του Νικήτα (ΑΜ 2866)

7. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου (ΑΜ 2894)

8. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΜ 2906)

9. ΚΑΣΤΕΛΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 2943)

10. ΚΟΥΒΙΔΗΣ Δημήτριος του Παναγιώτη (ΑΜ 2984)

11. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΜ 2988)

οι οποίοι είχαν κριθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων έτους 2023 ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», επειδή την 26 Σεπτεμβρίου 2023 συμπλήρωσαν τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. γ της παρ. 1, το πρώτο εδάφιο της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 45 και το άρθρο 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

2. Οι ανωτέρω αποστρατευόμενοι Πλοίαρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ εγγράφονται στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για πέντε (5) έτη μετά την έξοδό τους από το Σώμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ