Αποστρατεία ενός (01) Αντιναυάρχου και ενός (01) Υποπλοιάρχου Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

18.1.23

Αποστρατεία ενός (01) Αντιναυάρχου και ενός (01) Υποπλοιάρχου Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος


 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 04 Ιανουαρίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του  Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α’ 311) και του άρθρου 36 και της παρ. 3 του άρθρου 37 του  π.δ. 81/2012 (Α’ 139): 

Προάγεται ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) Κανάκης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 899) στον βαθμό του Αντιναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τίθεται εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με  την παρ. 3 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 24 Νοεμβρίου 2022 αίτησης  αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/90029/2022/19.12.2022 απόφαση του Υπουργού  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

(Αρ. Πρωτ. Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ.: 77/03.01.2023) 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣΜε το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 28 Δεκεμβρίου 2022, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του π.δ. 81/2012 (Α' 139) και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α' 75): 

1. Τίθεται σε αποστρατεία ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ Ιωάννης του Ελευθερίου (Α.Μ. 3586), κατόπιν της από 04.11.2022 αίτησης αποστρατείας, η  οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/85444/2022/30.11.2022 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και  Νησιωτικής Πολιτικής, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 36 του π.δ. 81/2012.

2. Ο παραπάνω αποστρατευόμενος Υποπλοίαρχος ΛΣ - ΕΛΑΚΤ εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά την έξοδό του από το Σώμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.

(ΑΡΙΘ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 1114116126/30.12.2022) 

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ