Προαγωγή πέντε (05) ανθυποπλοιάρχων και δυο (04) σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τον επόμενο βαθμό. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

10.1.23

Προαγωγή πέντε (05) ανθυποπλοιάρχων και δυο (04) σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τον επόμενο βαθμό.


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 15 Δεκεμβρίου 2022 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 45, 46 και 47 και της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), β) της παρ. 2 του άρθρου 7 και της παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139).

2. Το από 21 Ιανουαρίου 2020 π.δ. (Γ΄101) περί κύρωσης πίνακα έκτακτης κρίσης μιας (01) κατώτερης Αξιωματικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2019, απόφοιτης της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

3. Το από 21 Αυγούστου 2020 π.δ. (Γ΄ 1350) περί κύρωσης πινάκων τακτικών κρίσεων είκοσι οκτώ (28) Κατώτερων Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2020, αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων .

4. Το από 20 Νοεμβρίου 2020 π.δ. (Γ΄ 1922) περί κύρωσης πινάκων έκτακτης κρίσης δύο (02) Κατώτερων Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2020, αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων .

5. Το από 5 Μαΐου 2022 π.δ. (Γ΄ 1149) περί κύρωσης πινάκων τακτικών κρίσεων τριάντα (30) Κατώτερων Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2022, αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων .

6. Το από 19 Αυγούστου 2022 π.δ. (Γ΄ 2093) περί κύρωσης πινάκων έκτακτης κρίσης ενός (01) Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2022, απόφοιτου της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων .

7. Το από 10 Δεκεμβρίου 2019 πρακτικό του Κατώτερου Συμβουλίου Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2019.

8. Το από 6 Νοεμβρίου 2020 πρακτικό του Κατώτερου Συμβουλίου Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2020.

 9. Το από 15 Ιανουαρίου 2021 πρακτικό του Κατώτερου Συμβουλίου Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2020:

1. Προάγεται η Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗ Αναστασία του Ευάγγελου (ΑΜ 2892), απόφοιτη της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό της Υποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, επειδή συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα προαγωγής, από 01 Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.

2. Προάγεται ο Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Σταμάτη (ΑΜ 2945), απόφοιτος της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Υποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, από 01 Δεκεμβρίου 2022, ήτοι τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάληψής του από το όριο ηλικίας, σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 45 και την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311)

3. Προάγονται οι κάτωθι Ανθυποπλοίαρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Υποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, από 01 Δεκεμβρίου 2022, ήτοι τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάληψής τους από το όριο ηλικίας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 45 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος:

 1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρύσανθος του Ιωάννη (ΑΜ 2917)

 2. ΤΟΥΛΙΑΣ Νικόλαος του Χρυσόστομου (ΑΜ 3033)

4. Προάγεται ο Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΜΠΡΟΖΟΣ Ανδρέας του Δημητρίου (ΑΜ 3856), απόφοιτος της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Υποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, από 01 Δεκεμβρίου 2022, ήτοι τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάληψής του από το όριο ηλικίας, σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 45 και της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 

5. Προάγεται η Σημαιοφόρος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΚΙΟΥΛΟΥ Γεωργία του Νικολάου (ΑΜ 2723), απόφοιτη της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό της Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενη εκτός οργανικών θέσεων, από 01 Δεκεμβρίου 2022, ήτοι τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία συμπλήρωσης πραγματικής υπηρεσίας τριάντα πέντε (35) ετών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 45 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

6. Προάγεται ο Σημαιοφόρος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΜΑΡΙΝΗΣ Χρήστος του Ιωάννη (ΑΜ 3291), απόφοιτος της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, από 01 Δεκεμβρίου 2022, ήτοι τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάληψής του από το όριο ηλικίας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 45 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 15 Δεκεμβρίου 2022 μετά από πρόταση του

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις: 

α) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311),

β) της παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως ισχύει.

2. Την 2412.9/80264/10.11.2022 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ:ΨΘΥΛ4653ΠΩ-6Φ7) με την οποία έγινε αποδεκτή η από 13 Οκτωβρίου 2022 αίτηση αποστρατείας που υπέβαλε ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΘΕΜΕΛΗΣ Θωμάς του Βασιλείου (ΑΜ 3669).

3. Την 2412.9/80266/10.11.2022 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ:975Υ4653ΠΩ-3ΩΙ ) με την οποία έγινε αποδεκτή η από 13 Οκτωβρίου 2022 αίτηση αποστρατείας που υπέβαλε ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΠΑΓΚΑΛΟΣ Γεώργιος του Σπυρίδωνα (ΑΜ 3705):

Α. Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΘΕΜΕΛΗΣ Θωμάς του Βασιλείου (ΑΜ 3669) στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τίθεται αυτός εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει, κατόπιν υποβολής της από 13 Οκτωβρίου 2022 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/80264/10.11.2022 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Β. Προάγεται ο Σημαιοφόρος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Γεώργιος του Σπυρίδωνα (ΑΜ 3705) στον βαθμό του

Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τίθεται αυτός εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει, κατόπιν υποβολής της από 13 Οκτωβρίου 2022 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/80266/10.11.2022 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


(Αρ. εγκρ. ΒεΒ. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 19607/24-11-2022) 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ