Προαγωγή τεσσάρων (04) Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στον βαθμό του Σημαιοφόρου - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

13.12.21

Προαγωγή τεσσάρων (04) Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στον βαθμό του Σημαιοφόρου


 Με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 21 Οκτωβρίου 2021 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με: 

α. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 9 και 11 του π.δ. 38/2012 «Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α’75), όπως ισχύει.

β. Τις διατάξεις της περ. ε) της παρ. 7 του άρθρου 17 και των άρθρων 35, 38, 44 και 45 του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α’139), όπως ισχύει.

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4504/2017 (Α΄184) «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

δ. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4532/2018 (Α΄63) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».

ε. Την από 04 Αυγούστου 2021 αίτηση αποστρατείας του Ανθυπασπιστή Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Στεργιούλα Γρηγορίου του Σωκράτη (Α.Μ.4158), η οποία έγινε αποδεκτή με τη με αριθμ. πρωτ.:2412.9/65195/09-09-2021 απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

στ. Την από 02 Σεπτεμβρίου 2021 αίτηση αποστρατείας του Ανθυπασπιστή Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Κυριαζάκου Εμμανουήλ του Δημητρίου (Α.Μ.4412), η οποία έγινε αποδεκτή με τη με αριθμ. πρωτ.:2412.9/69106/23-09-2021 απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ζ. Την αριθ. 2986/12-05-2021 αμετάκλητη Γνωμάτευση ΑΝΥΕ, σύμφωνα με την οποία ο Ανθυπασπιστής Λ.Σ. Ντάλντας Νικόλαος του Παναγιώτη (Α.Μ. 5528) κρίθηκε ανίκανος για τα Μόνιμα και Εφεδρικά στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

η. Την με αριθ. πρωτ.:2412.7/74237/11-10-2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί κύρωσης πίνακα έκτακτης κρίσης πέντε (05) Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, που συνέταξε το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2021: 

1. Προάγεται ο Ανθυπασπιστής Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Στεργιούλας Γρηγόριος του Σωκράτη (Α.Μ. 4158) στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τίθεται εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ.1 (α) και παρ. 5. του π.δ.38/2012, κατόπιν υποβολής της από 04 Αυγούστου 2021 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με τη με αριθμ. πρωτ.: 2412.9/65195/09-09-2021 απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

2. Προάγεται ο Ανθυπασπιστής Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Κυριαζάκος Εμμανουήλ του Δημητρίου (Α.Μ.4412) στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τίθεται εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ.1 (α) και παρ. 5 του π.δ.38/2012, κατόπιν υποβολής της από 02 Σεπτεμβρίου 2021 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με τη με αριθμ. πρωτ.: 2412.9/69106/23-09-2021 απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3. Προάγεται ο Ανθυπασπιστής Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Μηλολιδάκης Εμμανουήλ του Ευαγγέλου (Α.Μ.6008) στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, επειδή συμπλήρωσε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής, από 13 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4532/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.7(ε) του π.δ. 81/2012 και του άρθρου 65 του ν. 4504/2017. 

4. Προάγεται ο Ανθυπασπιστής Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Ντάλντας Νικόλαος του Παναγιώτη (ΑΜ 5528), στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έπειτα από εγγραφή του στον Πίνακα Α’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2021, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του π.δ. 81/2012.
 
5. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Ντάλντας Νικόλαος του Παναγιώτη (Α.Μ. 5528), αποφοίτος Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, κατόπιν έκδοσης της αριθ. 2986/12-05-2021 Γνωμάτευσης Ανώτατης Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής, η οποία κατέστη αμετάκλητη.  (Αρ. εγκρ. ΒεΒ. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 15855/26-10-2021)   (Αρ.Βεβ. Διαγραφής από Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1610790126/29-10-2021)


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.