Προαγωγή τριών ανώτερων αξιωματικών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενων από τη σχολή ΔΥΛΣ στον επόμενο βαθμό τιθέμενων εκτός οργανικών θέσεων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

9.1.23

Προαγωγή τριών ανώτερων αξιωματικών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενων από τη σχολή ΔΥΛΣ στον επόμενο βαθμό τιθέμενων εκτός οργανικών θέσεων


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 22 Δεκεμβρίου 2022, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45, 46 και 47 και της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311):

1. Προάγεται ο Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΤΗΛΙΑΚΟΣ Ελευθέριος του Σκεύου (ΑΜ 2469) στον βαθμό του Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, από 01 Δεκεμβρίου 2022, ήτοι τριάντα ημέρες πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) ετών παραμονής στην ενεργό υπηρεσία πέραν της τριακονταπενταετίας, σύμφωνα με την περ. α και την υποπερ. αα της περ. γ της παρ. 1 και την παρ. 6 του άρθρου 45 και το άρθρο 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

2. Προάγεται ο Αντιπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΒΡΕΤΤΟΣ Γεώργιος του Θεοδώρου (ΑΜ 2515) στον βαθμό του Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, από 01 Δεκεμβρίου 2022, ήτοι τριάντα ημέρες πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) ετών παραμονής στην ενεργό υπηρεσία πέραν της τριακονταπενταετίας, σύμφωνα με την περ. α και την υποπερ. αα της περ. γ της παρ. 1 και την παρ. 6 του άρθρου 45 και το άρθρο 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

3. Προάγεται ο Πλωτάρχης ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΔΗΜΗΤΡΑΣ Σπυρίδων του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3071) στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, από 01 Δεκεμβρίου 2022, ήτοι τριάντα ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάληψής του από το όριο ηλικίας, σύμφωνα με την περ. α και την υποπερ. αα της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 45 και την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

(Αριθ.Πρωτ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 19732/30-11-2022)

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ