Πρόσκληση κατάταξης Επιτυχόντων, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, στη Σχολή Δοκίμων Λ/Φ. Όλα τα ονόματα - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.8.23

Πρόσκληση κατάταξης Επιτυχόντων, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, στη Σχολή Δοκίμων Λ/Φ. Όλα τα ονόματα


 ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

για κατάταξη στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων οι παρακάτω υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες επέτυχαν την εισαγωγή τους στη Σχολή, το έτος 2023:2. Οι ως άνω αναφερόμενοι/ες πρέπει να παρουσιασθούν για κατάταξη στη Σχολή Δοκίμων 

Λιμενοφυλάκων, που εδρεύει στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Παλάσκας του 

Πολεμικού Ναυτικού (Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά-Πύλη Φ1, επί της Λεωφόρου Παλάσκα),

την 13-09-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00, φέροντας μαζί τους, τα ακόλουθα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά κατάταξης:


α. Την αστυνομική τους ταυτότητα,

β. Φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου λυκείου τους, 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, 

φυγόδικοι από εκτός του τόπου κατοικίας τους Εισαγγελική Αρχή της Χώρας και ούτε έχουν 

παραπεμφθεί σε δίκη, ούτε έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη,

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο 

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, ή βεβαίωση διαγραφής

εφόσον είχαν εγγραφεί σε κάποιο ΑΕΙ.


3. Επιπλέον επισημαίνεται ότι, οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την κατάταξη αρνητικό (-) 

PCR COVID-19 test το οποίο να έχει διενεργηθεί τις τελευταίες 72 ώρες. Σε περίπτωση θετικού PCR COVID-19 test, επικοινωνούν με τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (τηλ.: 2105531796 - 797) και προσέρχονται για κατάταξη με την αρνητικοποίηση του test.

4. Η Σχολή παρακαλείται όπως μεριμνήσει για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών, για τις ενέργειες αυτεπάγγελτης αναζήτησης και ελέγχου των πρόσθετων δικαιολογητικών κατάταξης (πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής, αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό πρωτοδικείου), καθώς και τις λοιπές ενέργειές της που καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, λόγω μη προσέλευσης των εισακτέων ή παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησής τους από τη Σχολή για οποιονδήποτε λόγο, εισάγονται επιλαχόντες με τη διαδικασία της παρ. 8 του άρθρου 79 του ν.4504/2017 (Α΄184), όπως ισχύει.