Κύρωση πινάκων οφειλόμενης κρίσης Ανώτατων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για παρελθόντα έτη - Διοικητική αποκατάσταση Ανώτατων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

1.4.22

Κύρωση πινάκων οφειλόμενης κρίσης Ανώτατων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για παρελθόντα έτη - Διοικητική αποκατάσταση Ανώτατων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 18 Μαρτίου 2022 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5, της περ. α)  της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2, των άρθρων 3 και 5 και της παρ. 9 του άρθρου 6 του π.δ. 38/2012 (Α’ 75), όπως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4456/2017 (Α’ 24), της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 (Α’ 311), του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75), της παρ. 1 του άρθρου 7, της παρ. 6 του άρθρου 37 και του άρθρου 39 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως οι περιπτώσεις στ), ζ) και η) της παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 29 του ν. 4676/2020 (Α’ 67): 

1. Κυρώνονται οι πίνακες οφειλόμενης κρίσης Ανώτατων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για παρελθόντα έτη, που συνέταξε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 25 Φεβρουαρίου 2022 πρακτικό του, ως ακολούθως: 

Α. Για Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2018: 

Π ί ν α κ α ς Β’ 

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» 

Βάρθης Νικόλαος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 850) 

Β. Για Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2019: 

Π ί ν α κ α ς Β’ 

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» 

Σκευοφύλαξ Νικόλαος του Γρηγορίου (Α.Μ. 868) 

2. Διοικητική αποκατάσταση του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Βάρθη Νικολάου του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 850), ως ακολούθως: 

α. Προάγεται ο Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Βάρθης Νικόλαος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 850) στον βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής και τίθεται εκτός οργανικών θέσεων για τριάντα (30) ημέρες, αναδρομικά από 29 Μαρτίου 2018, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 στον Πίνακα Β’ 

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2018. 

β. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός οργανικών θέσεων, Βάρθης Νικόλαος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 850), αναδρομικά από 29 Απριλίου 2018, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2018. 

γ. Ο παραπάνω επαναφερθείς στην ενεργό Υπηρεσία Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής θεωρείται ως μηδέποτε απομακρυνθείς και ο χρόνος που διανύθηκε από την 29 Μαρτίου 2018, ημερομηνία στην οποία ανατρέχει η αναδρομική κρίση του, για το έτος 2018, στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021, μέχρι την με το παρόν διάταγμα ημερομηνία αναδρομικής αποστρατείας του, την 29 Απριλίου 2018, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. 

δ. Με το παρόν διάταγμα τροποποιείται η εγγραφή του παραπάνω αποστρατευόμενου Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

3. Διοικητική αποκατάσταση του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Σκευοφύλακα Νικολάου του Γρηγορίου (Α.Μ. 868), ως ακολούθως: 

α. Προάγεται ο Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Σκευοφύλαξ Νικόλαος του Γρηγορίου (Α.Μ. 868) στον βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και τίθεται εκτός οργανικών θέσεων για τριάντα (30) ημέρες, αναδρομικά από 18 Μαρτίου 2019, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 στον Πίνακα 

Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2019. 

β. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός οργανικών θέσεων, Σκευοφύλαξ Νικόλαος του Γρηγορίου (Α.Μ. 868), αναδρομικά από 18 Απριλίου 2019, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2019. 

γ. Ο παραπάνω επαναφερθείς στην ενεργό Υπηρεσία Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής θεωρείται ως μηδέποτε απομακρυνθείς και ο χρόνος που διανύθηκε από την 18 Μαρτίου 2019, ημερομηνία στην οποία ανατρέχει η αναδρομική κρίση του, για το έτος 2019, στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021, μέχρι την με το παρόν διάταγμα ημερομηνία αναδρομικής αποστρατείας του, την 18 Απριλίου 2019, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. 

δ. Με το παρόν διάταγμα τροποποιείται η εγγραφή του παραπάνω αποστρατευόμενου Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

4. Διατηρείται επί τιμή ο τίτλος του Διευθυντή Κλάδου Ελέγχου Πλοίων και μετά την αποστρατεία του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.) Κανάλη Εμμανουήλ του Πέτρου (Α.Μ. 891), κατόπιν της από 25 Φεβρουαρίου 2022 απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.