Άδεια πατρότητας και Ρυθμίσεις για το στρατωνισμό των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

9.4.22

Άδεια πατρότητας και Ρυθμίσεις για το στρατωνισμό των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


 Στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» που κατατίθεται την Τρίτη στη Βουλή , συμπεριλαμβάνονται δύο ακόμη σημαντικές διατάξεις για τα στελέχη ΛΣ.


Δείτε παρακάτω τι προβλέπουν για την άδεια πατρότητας καθώς την δωρεά παραχώρηση οικημάτων για την διαμονή του προσωπικού και των οικογενειών.


 


Άρθρο 79


Άδεια πατρότητας στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


1.Η άδεια πατρότητας η οποία προβλέπεται στο άρθρο 27 του ν. 4808/2021 (Α΄101) χορηγείται και στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 25 του ιδίου νόμου.


2.Αρμόδια όργανα για την χορήγηση της άδειας της παρ. 1 είναι τα όργανα τα οποία είναι αρμόδια για την χορήγηση των κανονικών αδειών και των αδειών μικράς διαρκείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 80/2015 (Α’153).


……………………………………………………………………………………………………………………………………………


Άρθρο 82


Ρυθμίσεις για το στρατωνισμό των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Η παρ. 9 του άρθρου 128 του ν. 3079/2002 (Α΄311) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Τα  στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και οι οικογένειές τους δικαιούνται διαμένουν σε οικήματα νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης τα οποία παραχωρούνται για τον σκοπό αυτό, ή σε μισθωμένα για τον σκοπό αυτό ιδιωτικά οικήματα, ή σε οικήματα που ανεγείρονται για τον σκοπό αυτό. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία είναι άγαμα δικαιούνται να εγκαθίστανται και να διαμένουν και στους χώρους των ακινήτων όπου εδρεύουν οι περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Η εγκατάσταση και η διαμονή των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε οικήματα ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών και δεν διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των νόμων περί ενοικιοστασίου. Με τον κανονισμό του πρώτου εδαφίου της παρούσας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες διενεργούνται οι εγκαταστάσεις, η διάρκεια παραμονής των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα οικήματα, οι όροι χρήσης, η καταβλητέα υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση χρήσεως, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»


Η παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4504/2017 (Α’ 184)αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διαμορφώνεται η δομή σε προσωπικό και μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Δομή Δυνάμεων). Η πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διαμορφώνεται σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στο οποίο εισάγεται για διατύπωση γνώμης συνολική πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία λαμβάνει υπόψη της τις μελέτες – εισηγήσεις κάθε Κλάδου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.. Στην πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. περιλαμβάνονται οι ανάγκες των κλάδων και καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, των επιχειρησιακών μέσων και συστημάτων, του κτιριολογικού προγράμματος για τη στέγαση των υπηρεσιών και των στελεχών που μετατίθενται και επισυνάπτονται υποχρεωτικά οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.»


Η περ. γ της παρ. 6 του άρθρου 55 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. η παραχώρηση χρήσης, ή η μίσθωση ή η ανέγερση ακινήτων για τη στέγαση προσωπικού που μετατίθεται.»

Πηγή 

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.