Υπ. Άμυνας: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης των στρατεύσιμων – Περιλαμβάνει 50.000 tablets και 10 ώρες τηλεκπαίδευση - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

19.8.23

Υπ. Άμυνας: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης των στρατεύσιμων – Περιλαμβάνει 50.000 tablets και 10 ώρες τηλεκπαίδευση


 Η δράση για την εκπαίδευση στρατεύσιμων στις ψηφιακές δεξιότητες έχει εγκριθεί και ενσωματωθεί στα έργα του ΕΣΑΑ (Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας), το οποίο έχει επίσης εγκριθεί από το Συμβούλιο της Ε.Ε. το 2021 (https://greece20.gov.gr/to-plires-sxedio/) και ανήκει στον 3ο πυλώνα (Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή).


Χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γεγονός που αυτονόητα συνεπάγεται ότι  δεν μπορεί το κονδύλι αυτό  να χρησιμοποιηθεί για αμυντικούς σκοπούς,  αλλά και ότι δεν απορροφά πόρους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις Ένοπλες Δυνάμεις.


Η χρηματοδότηση εντάσσεται στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills) των Ευρωπαίων πολιτών, δείκτης που μετριέται σε ετήσια βάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του δείκτη DESI (Digital Economy and Society Index).


Το Έργο «Πρόγραμμα Αναβάθμισης Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Στρατεύσιμους» εκτελείται βάσει της από 10-3-22 Προγραμματικής συμφωνίας (Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε 5408/31-3-22) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  και της Κοινωνίας της Πληροφορίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε στις 5-1-23 και 20-3-23 (Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε 342/10-1-23 & 5982/23-3-23 αντίστοιχα).


Ο Διαγωνισμός, ο οποίος είναι σε εξέλιξη, υλοποιείται  από την Κοινωνία της Πληροφορίας, εξειδικευμένο φορέα υποστήριξης και  υλοποίησης έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  στον δημόσιο τομέα.


50.000 tablets

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο, η απόφαση υλοποίησης αφορά την προμήθεια 50.000 tablets και όχι 10.000, καθώς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε στην τροποποίηση της απόφασης ένταξης, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το εγκεκριμένο ΕΣΑΑ (2021).


Συγκεκριμένα, με την αρ. πρωτ. 33943/02.03.2023 (ΑΔΑ Ρ2ΟΚΗ-81Ο)  απόφαση, εκδόθηκε η αρχική απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων στην στρατιωτική θητεία» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5203025 της δράσης με ID 16826) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,  η οποία τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 42451/16-3-23 (ΑΔΑ 9ΟΩΨΗ-ΚΣΤ).


Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (μετά τις δυο τροποποιήσεις της συμφωνίας) ανέρχεται έως το ποσό των 50.201.132,00€, μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% και αποτελείται από 6 συνολικά υποέργα τα οποία αναλύονται ως εξής:


Νο1 «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Εργαστηρίου Ψηφιακών Δεξιοτήτων Στρατού» (Προϋπολογισμού 47.857.132,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)

Νο2 «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του έργου» (Προϋπολογισμού 1.072.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)

Νο3 «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου από ανεξάρτητο εξειδικευμένο φορέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη δόμηση του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών και το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό» (Προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)

Νο4 «Υλοποίηση υπηρεσίες διαλειτουργικότητας παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας καλής λειτουργίας και εποπτείας του συστήματος διαχείρισης μάθησης (Implementation & Interoperability Services for LMS Platform)» (Προϋπολογισμού  751.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)

Νο5 «Υπηρεσίες δημοσιότητας, ενημέρωσης στρατευσίμων, ιστοσελίδες (Communication Actions)» ( Προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)

Νο6 «Υπηρεσίες ανεξάρτητων ελεγκτών για την πιστοποίηση των οροσήμων του έργου». (Προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)

Από την ανάλυση των ανωτέρω ποσών αποδεικνύεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου είναι 50.201.132,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και δεν έχει καμία σχέση με τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ποσά περί τα 72 εκατ. ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν και το κόστος άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης του διαγωνισμού που αφορά το υποέργο Νο1 (τονίζεται ότι η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης δεν είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνεται στην πλειοψηφία των διαγωνισμών, έτσι ώστε να  μπορεί να αξιοποιηθεί στην περίπτωση μεταβολής των υπηρεσιακών αναγκών ενός οργανισμού).


Σήμερα, βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού (υποβολή φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης από τους αναδόχους) το υποέργο Νο1.


Ο ανωτέρω διαγωνισμός αφορά τη σύναψη συμφωνίας- πλαίσιο, οι ανάδοχοι που αξιολογήθηκαν επιτυχώς είναι έξι και απαιτείται αφενός η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων και αφετέρου η εκκίνηση και των άλλων υποέργων για την έναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας του Έργου.


Όσον αφορά το κόστος προμήθειας των tablet, αυτό ανέρχεται σε έως 500€ έκαστο, δηλ. 25.000.000€  (+ΦΠΑ 24%),  και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται τα τηλεπικοινωνιακά τέλη σύνδεσης των υπόψη συσκευών στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ανωτέρω εξοπλισμός  θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα θεσμικά κείμενα του ΥΠΕΘΑ (απενεργοποιημένη κάμερα, GPS, έλεγχος πρόσβασης στο διαδίκτυο κλπ).


Επίσης, οι συσκευές, θα παραδίδονται από τους στρατεύσιμους στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου.  Συνολικά υπολογίζεται να εκπαιδευτούν στα πλαίσια υλοποίησης του έργου τουλάχιστον 100.000 στρατεύσιμοι για χρονική περίοδο τριών ετών, αριθμός που θα αυξηθεί δεδομένου ότι τόσο το υλικό όσο και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα αποτελέσουν ιδιοκτησία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την εκπαίδευση και άλλων ΕΣΣΟ στρατευσίμων μετά τη λήξη του Έργου.


Μεγάλο μέρος του Έργου αποτελεί και η δημιουργία – πιστοποίηση – έλεγχος του εκπαιδευτικού Υλικού. Συνολικά πρόκειται να δημιουργηθεί ένα portfolio τριακοσίων δέκα πέντε (315) προγραμμάτων κατάρτισης, που θα παραδίδονται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, διάρκειας δέκα (10) ωρών μελέτης έκαστο, τα οποία θα είναι σε πλήρη εναρμόνιση με το πλαίσιο DigComp 2.2 .


Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού θα ελεγχθεί από ανεξάρτητο εξειδικευμένο φορέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πριν την έναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας του έργου. Κάθε στρατεύσιμος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έως 3 ενότητες. Ο Χαρακτήρας δε της εκπαίδευσης (ασύγχρονη), εξασφαλίζει την δυνατότητα πρόσβασης στο υλικό χωρίς να επηρεάζεται η επιχειρησιακή λειτουργία των Μονάδων – Σχηματισμών.


Tο έργο περιλαμβάνει και υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους και αναγνωρισμένους φορείς, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε το αποκτηθέν πιστοποιητικό να έχει διεθνή αναγνώριση και να μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί από τους στρατεύσιμους, μετά την απόλυσή τους, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.


Τέλος η τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού αφορά τις 50.000 συσκευές για τρία χρόνια σε ολόκληρη την επικράτεια  με χρόνο απόκρισης έως 6 ώρες εντός εργασίμων ωρών, ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.


Αν αφαιρεθούν τα κόστη για το tablet, όπως και για τη διαχείριση και δημοσιότητα του έργου (Υποέργα Νο2 και Νο5) το κόστος για ανάπτυξη – έλεγχο εκπαιδευτικού  υλικού, τεχνική υποστήριξη, πιστοποίηση κ.ά. ανέρχεται  σε 238,28 € (χωρίς ΦΠΑ) ανά στρατεύσιμο (Προϋπολογισμός  23.828.632 ευρώ για 100.000 στρατεύσιμους). Απ’ όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι το κόστος του έργου είναι απολύτως εντός λογικών πλαισίων.


Το έργο καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των στρατευσίμων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Θητεία Ευκαιρία”,  το οποίο θα τους  ενισχύσει με τα κατάλληλα εφόδια για τη μετέπειτα επαγγελματική απασχόλησή τους ως πολίτες, όπως συμβαίνει με αντίστοιχα προγράμματα απόκτησης πιστοποιημένων επαγγελματικών δεξιοτήτων κατά την διάρκεια της στρατιωτικής θητείας σε κράτη όπως το Ισραήλ, η Φινλανδία, η Σουηδία κ.ά). Όσον αφορά το πρόγραμμα των ψηφιακών δεξιοτήτων,  μπορούν να επωφεληθούν από αυτό και στρατεύσιμοι που έχουν ήδη βασικές η και προχωρημένες  γνώσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο, αφού το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνδυασμό μαθημάτων που αφορά πολλαπλά ψηφιακά αντικείμενα σε διάφορα επίπεδα γνώσεων.

Πηγή