Προαγωγές στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

18.8.23

Προαγωγές στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 10 Αυγούστου 2023, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), του άρθρου 36 και της παρ. 9 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως η τελευταία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του π.δ. 56/2023 (Α΄110), και του π.δ. 79/2023 (Α΄131):

 Προάγεται ο Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΚΟΝΤΟΣ Παναγιώτης του Χρήστου (ΑΜ 2768), προερχόμενος από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, στον βαθμό του Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, όπως η τελευταία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του π.δ. 56/2023, κατόπιν υποβολής της από 09.06.2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/51014/2023/13.07.2023 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

--------

Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 09 Αυγούστου 2023 σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), της παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του π.δ. 56/2023 (Α΄110), και το π.δ. 79/2023 (Α΄131):

 Προάγεται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 81/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του π.δ. 56/2023,  ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΒΛΑΧΟΣ Θεόδωρος του Αποστόλου (ΑΜ 3688), στον βαθμό του Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και τη συνδρομή των λοιπών προϋποθέσεων προαγωγής, επειδή η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών, στην οποία συμμετείχε με την ιδιότητα του προπονητή, αναδείχθηκε Ολυμπιονίκης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξήχθησαν στο Τόκυο το 2021.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ