Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακή - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

18.8.23

Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακή


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 09 Αυγούστου 2023, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του π.δ. 81/2012 (Α' 139) και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α' 75): 

 1. Τίθεται σε αποστρατεία η Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), που προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, ΜΠΑΦΕΡΑ Ελένη του Ιωάννη (ΑΜ 3833), κατόπιν της από 22.06.2023 αίτησης παραίτησης, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/52699/2023/20.07.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 36 του π.δ. 81/2012.

 2. Η παραπάνω αποστρατευόμενη Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για πέντε (5) έτη μετά την έξοδό της από το Σώμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.

-------

Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 10 Αυγούστου 2023, μετά από πρόταση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του π.δ. 81/2012 (Α' 139) και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α' 75): 

 1. Τίθεται σε αποστρατεία η Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), που προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, ΔΗΛΑΒΕΡΑΚΗ Μαρία του Δημητρίου (ΑΜ 4175), κατόπιν της από 22.06.2023 αίτησης παραίτησης, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/52702/2023/20.07.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 36 του π.δ. 81/2012.

 2. Η παραπάνω αποστρατευόμενη Σημαιοφόρος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για πέντε (5) έτη μετά την έξοδό της από το Σώμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.

-------

Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 09 Αυγούστου 2023 μετά από πρόταση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 36 και  της παρ. 1 του άρθρου 48 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139) και του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75): 

1. Τίθεται σε αποστρατεία ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) Τάγαρης  Παναγιώτης του Δημητρίου (Α.Μ. 1396), κατόπιν υποβολής της από 07.07.2023 αίτησης παραίτησής του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/54983/2023/31.07.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και  Νησιωτικής Πολιτικής. 

2. Ο παραπάνω αποστρατευόμενος Αξιωματικός εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 37/2012, μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών από την  ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ