Έρχονται οι πρώτες 200 μεταθέσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚT - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

27.5.22

Έρχονται οι πρώτες 200 μεταθέσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚT


 Παραθέτουμε υπουργική απόφαση για την κατανομή ποσών που θα διατεθούν για τις Τακτικές μεταθέσεις ανά βαθμό το σύνολο των οποίων είναι διακόσιες (200) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

1. Την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 26 περ. (δ) υποπερ. δα΄ του ν.4504/2017.

2. Το ποσό, το ποσοστό και ο τρόπος κατανομής των πιστώσεων ανά κατηγορία καθορίζονται με τον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης, σύμφωνα με  το (ε) σχετικό του προοιμίου.