Κύρωση πινάκων επανάκρισης και διοικητικής αποκατάστασης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.9.22

Κύρωση πινάκων επανάκρισης και διοικητικής αποκατάστασης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 08 Σεπτεμβρίου 2022 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 48 και παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), όπως η παρ. 5 του άρθρου 48 αντικαταστάθηκε από την παρ. 2.2 του άρθρου 13 του ν. 3490/2006 (Α΄ 206), τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6, της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των άρθρων 3-6 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24), τις διατάξεις του άρθρου 5, της παρ. 1 του άρθρου 7 και του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως οι περιπτώσεις στ, ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67) και όπως η παρ. 13 του άρθρου 11 αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4456/2017:

1. Κυρώνονται οι πίνακες επανάκρισης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για παρελθόντα έτη, ως ακολούθως: 

Α. Για το έτος 2008:

Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και νυν Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.), κατόπιν της 340/2021 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

Κουδέρης Άγγελος του Γρηγορίου (Α.Μ. 672)

Β. Για το έτος 2009:

i) Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και νυν Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.), κατόπιν της 325/2022 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

Χονδροζουμάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 665)

ii) Για τεθνεώτα Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατόπιν της 341/2021 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

Λιούρδης Απόστολος του Δημητρίου (Α.Μ. 676)

Γ. Για το έτος 2017:Για Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και νυν Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.), κατόπιν της 89/2022 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Σκούρτης Παναγιώτης του Ιωάννη (Α.Μ. 1020)

Δ. Για το έτος 2018: 

i) Για Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και νυν Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.), κατόπιν της 251/2022 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

Αθηναίος Ιωάννης του Δημητρίου-Σταματίου (Α.Μ. 920)

ii) Για Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και νυν Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.), κατόπιν της 358/2022 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

Μπλάτσος Αλέξανδρος του Ευάγγελου (Α.Μ. 922)

iii) Για Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και νυν Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.), κατόπιν της 90/2022 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Σκούρτης Παναγιώτης του Ιωάννη (Α.Μ. 1020)

Ε. Για το έτος 2019:

i) Για Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και νυν Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.), κατόπιν της 91/2022 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Αποστρατευτέων»

Σκούρτης Παναγιώτης του Ιωάννη (Α.Μ. 1020)

ii) Για Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και νυν Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατόπιν της 54/2022 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

Κορωναίος Νεκτάριος του Γεωργίου (Α.Μ. 1081)

2. Διοικητική αποκατάσταση του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και νυν Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.) Κουδέρη Άγγελου του Γρηγορίου (Α.Μ. 672), κατόπιν της 340/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για το έτος 2008, ως ακολούθως:

α. Ανακαλείται το από 19 Φεβρουαρίου 2020 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 236), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Κουδέρη Άγγελου του Γρηγορίου (Α.Μ. 672) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2008.

β. Ανακαλείται το από 19 Φεβρουαρίου 2020 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 236), κατά το μέρος που αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) Κουδέρη Άγγελου του Γρηγορίου (Α.Μ. 672), αναδρομικά από 21 Απριλίου 2008, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2008.

γ. Ανακαλείται το από 19 Φεβρουαρίου 2020 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 236), κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Κουδέρη Άγγελου του Γρηγορίου (Α.Μ. 672) στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός οργανικών θέσεων, για τριάντα (30) ημέρες, αναδρομικά από 21 Μαρτίου 2008, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Γ’ 

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2008. 

δ. Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΚουδέρηςΆγγελος του Γρηγορίου (Α.Μ. 672), αναδρομικά από 21 Απριλίου 2008, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022 στον 

Πίνακα Α’ «Προακτέων», για το έτος 2008.

ε. Ο παραπάνω επαναφερθείς στην ενεργό Υπηρεσία Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής θεωρείται ως μηδέποτε απομακρυνθείς και ο χρόνος που διανύθηκε από την ημερομηνία αποστρατείας του, την 21 Απριλίου 2008, μέχρι την 19 Μαρτίου 2009, ημερομηνία στην οποία ανατρέχει η οφειλόμενη κατά δέσμια αρμοδιότητα αναδρομική κρίση του στον βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

3. Διοικητική αποκατάσταση του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και νυν Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.) Χονδροζουμάκη Γεώργιου του Εμμανουήλ (Α.Μ. 665), κατόπιν της 325/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για το έτος 2009, ως ακολούθως:

α. Ανακαλείται το από 19 Φεβρουαρίου 2020 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 236), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Χονδροζουμάκη Γεώργιου του Εμμανουήλ (Α.Μ. 665) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2009.

β. Ανακαλείται το από 19 Φεβρουαρίου 2020 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 236), κατά το μέρος που αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) Χονδροζουμάκη Γεώργιου του Εμμανουήλ (Α.Μ. 665), αναδρομικά από 07 Μαΐου 2009, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2009 και προαγωγής νεοτέρου του στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

γ. Ανακαλείται το από 19 Φεβρουαρίου 2020 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 236), κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Χονδροζουμάκη Γεώργιου του Εμμανουήλ (Α.Μ. 665) στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός οργανικών θέσεων, για τριάντα (30) ημέρες, αναδρομικά από 19 Μαρτίου 2009, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2009 και προαγωγής νεοτέρου του στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

δ. Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Χονδροζουμάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 665), αναδρομικά από 07 Μαΐου 2009, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», για το έτος 2009.

ε. Προάγεται ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Χονδροζουμάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 665) στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναδρομικά από 19 Μαρτίου 2009, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων», για το έτος 2009.

στ. Ο παραπάνω επαναφερθείς στην ενεργό Υπηρεσία Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής θεωρείται ως μηδέποτε απομακρυνθείς και ο χρόνος που διανύθηκε από την ημερομηνία αποστρατείας του, την 07 Μαΐου 2009, μέχρι την 18 Μαρτίου 2010, ημερομηνία στην οποία ανατρέχει η οφειλόμενη κατά δέσμια αρμοδιότητα αναδρομική κρίση του στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

4. Διοικητική αποκατάσταση του θανόντα Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και νυν Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.) Λιούρδη Απόστολου του Δημητρίου (Α.Μ. 676), κατόπιν της 341/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για το έτος 2009, ως ακολούθως:

α. Ανακαλείται το από 19 Φεβρουαρίου 2020 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 236), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Λιούρδη Απόστολου του Δημητρίου (Α.Μ. 676) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2009.

β. Ανακαλείται το από 19 Φεβρουαρίου 2020 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 236), κατά το μέρος που αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) Λιούρδη Απόστολου του Δημητρίου (Α.Μ. 676), αναδρομικά από 07 Μαΐου 2009, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Γ' «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2009.

γ. Ανακαλείται το από 19 Φεβρουαρίου 2020 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 236), κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Λιούρδη Απόστολου του Δημητρίου (Α.Μ. 676) στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός οργανικών θέσεων, για τριάντα (30) ημέρες, αναδρομικά από 19 Μαρτίου 2009, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2009.

δ. Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Λιούρδης Απόστολος του Δημητρίου (Α.Μ. 676), αναδρομικά από 07 Μαΐου 2009, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022 στον 

Πίνακα Α’ «Προακτέων», για το έτος 2009. 

ε. Προάγεται ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Λιούρδης Απόστολος του Δημητρίου (Α.Μ. 676) στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναδρομικά από 19 Μαρτίου 2009, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων», για το έτος 2009.

στ. Ο παραπάνω επαναφερθείς στην ενεργό Υπηρεσία Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής θεωρείται ως μηδέποτε απομακρυνθείς και ο χρόνος που διανύθηκε από την ημερομηνία αποστρατείας του, την 07 Μαΐου 2009, μέχρι την 18 Μαρτίου 2010, ημερομηνία στην οποία ανατρέχει η οφειλόμενη κατά δέσμια αρμοδιότητα αναδρομική κρίση του στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

5. Διοικητική αποκατάσταση του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και νυν Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.) Αθηναίου Ιωάννη του Δημητρίου-Σταματίου (Α.Μ. 920), κατόπιν της 251/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για το έτος 2018, ως ακολούθως:

α. Ανακαλείται το από 17 Σεπτεμβρίου 2018 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 1063), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Αθηναίου Ιωάννη του ΔημητρίουΣταματίου (Α.Μ. 920) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2018 στον Πίνακα Γ΄ «Αποστρατευτέων», για το έτος 2018.

β. Ανακαλείται το από 05 Απριλίου 2018 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 357), κατά το μέρος που αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Αθηναίου Ιωάννη του Δημητρίου-Σταματίου (Α.Μ. 920), λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2018 στον Πίνακα Γ' «Αποστρατευτέων», για το έτος 2018.

γ. Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία ο Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Αθηναίος Ιωάννης του Δημητρίου-Σταματίου (Α.Μ. 920), αναδρομικά από 05 Απριλίου 2018, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», για το έτος 2018. 

δ. Προάγεται ο Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Αθηναίος Ιωάννης του ΔημητρίουΣταματίου (Α.Μ. 920) στον βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναδρομικά από 04 Απριλίου 2018, ημερομηνία κύρωσης των πινάκων κρίσης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2018, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων» για το έτος 2018.

ε. Ο παραπάνω επαναφερθείς στην ενεργό Υπηρεσία Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής θεωρείται ως μηδέποτε απομακρυνθείς και ο χρόνος που διανύθηκε από την ημερομηνία αποστρατείας του, την 05 Απριλίου 2018, μέχρι την 24 Μαρτίου 2021, ημερομηνία στην οποία ανατρέχει η οφειλόμενη κατά δέσμια αρμοδιότητα αναδρομική κρίση του στον βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

6. Διοικητική αποκατάσταση του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και νυν Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.) Μπλάτσου Αλέξανδρου του Ευάγγελου (Α.Μ. 922), κατόπιν της 358/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για το έτος 2018, ως ακολούθως:

α. Ανακαλείται το από 17 Σεπτεμβρίου 2018 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 1063), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Μπλάτσου Αλέξανδρου του Ευάγγελου (Α.Μ. 922) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2018 στον Πίνακα Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2018.

β. Ανακαλείται το από 31 Ιουλίου 2019 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 1390), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Μπλάτσου Αλέξανδρου του Ευάγγελου (Α.Μ. 922) από το Ανώτερο Συμβούλο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Β΄ «Παραμενόνων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2019.

γ. Ανακαλείται το από 29 Μαρτίου 2019 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 456), κατά το μέρος που αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Μπλάτσου Αλέξανδρου του Ευάγγελου (Α.Μ. 922), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 33 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), διότι στον κατεχόμενο βαθμό κρίθηκε τρεις φορές ως «Παραμένων στον ίδιο βαθμό».

δ. Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία ο Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Μπλάτσος Αλέξανδρος του Ευάγγελου (Α.Μ. 922), αναδρομικά από 29 Μαρτίου 2019, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», για το έτος 2018. 

ε. Προάγεται ο Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Μπλάτσος Αλέξανδρος του Ευάγγελου (Α.Μ. 922) στον βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναδρομικά από 04 Απριλίου 2018, ημερομηνία κύρωσης των πινάκων κρίσης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2018, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων» για το έτος 2018.

στ. Ο παραπάνω επαναφερθείς στην ενεργό Υπηρεσία Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής θεωρείται ως μηδέποτε απομακρυνθείς και ο χρόνος που διανύθηκε από την ημερομηνία αποστρατείας του, την 29 Μαρτίου 2019, μέχρι την 24 Μαρτίου 2021, ημερομηνία στην οποία ανατρέχει η οφειλόμενη κατά δέσμια αρμοδιότητα αναδρομική κρίση του στον βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

7. Διοικητική αποκατάσταση του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και νυν Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.) Σκούρτη Παναγιώτη του Ιωάννη (Α.Μ. 1020), κατόπιν της 89/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για το έτος 2017, ως ακολούθως:

Ανακαλείται το από 31 Ιουλίου 2019 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 1390), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Σκούρτη Παναγιώτη του Ιωάννη (Α.Μ. 1020) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Β’ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2017.

8. Διοικητική αποκατάσταση του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και νυν Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.) Σκούρτη Παναγιώτη του Ιωάννη (Α.Μ. 1020), κατόπιν της  90/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για το έτος 2018, ως ακολούθως:

Ανακαλείται το από 31 Ιουλίου 2019 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 1390), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Σκούρτη Παναγιώτη του Ιωάννη (Α.Μ. 1020) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Β’ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2018.

9. Διοικητική αποκατάσταση του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και νυν Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.) Σκούρτη Παναγιώτη του Ιωάννη (Α.Μ. 1020), κατόπιν της 91/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για το έτος 2019, ως ακολούθως:

α. Ανακαλείται το από 19 Φεβρουαρίου 2020 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 236), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Σκούρτη Παναγιώτη του Ιωάννη (Α.Μ. 1020), που αποστρατεύθηκε αυτεπάγγελτα κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) και της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Β’ 

«Αποστρατευτέων» για το έτος 2019.

β. Ανακαλείται το από 21 Ιουνίου 2019 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 1130), κατά το μέρος που αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Σκούρτη Παναγιώτη του Ιωάννη (Α.Μ. 1020), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 35 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) και της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), λόγω εγγραφής του από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2019 στον Πίνακα Β’ «Αποστρατευτέων», διότι με την Ε.0572/25.1.2019 Γνωμάτευση της Ανωτάτης του Ναυτικού Υγειονομικής 

Επιτροπής (Α.Ν.Υ.Ε.), η οποία κατέστη αμετάκλητη σύμφωνα με το άρθρο 13 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75), κρίθηκε ως «Ανίκανος για τα Μόνιμα Στελέχη του Λ.Σ. ως ΕΠΝ παρ. 143 και 145 του π.δ. 11/2014».

γ. Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Σκούρτης Παναγιώτης του Ιωάννη (Α.Μ. 1020), αναδρομικά από 02 Ιουλίου 2019, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022 στον Πίνακα Β’ «Αποστρατευτέων» για το έτος 2019.

δ. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Σκούρτης Παναγιώτης του Ιωάννη (Α.Μ. 1020), αναδρομικά από 02 Ιουλίου 2019, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 35 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) και της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012 (Α΄75), κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022 στον Πίνακα Β’ «Αποστρατευτέων», για το έτος 2019, διότι με την Ε.0572/25.1.2019 Γνωμάτευση της Ανωτάτης του Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Ν.Υ.Ε.), η οποία κατέστη αμετάκλητη σύμφωνα με το άρθρο 13 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75), κρίθηκε ως «Ανίκανος για τα Μόνιμα Στελέχη του Λ.Σ. ως ΕΠΝ παρ. 143 και 145 του π.δ. 11/2014».

10. Διοικητική αποκατάσταση του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και νυν Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Κορωναίου Νεκτάριου του Γεωργίου (Α.Μ. 1081),κατόπιν της 54/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για το έτος 2019, ως ακολούθως:

Ανακαλείται το από 31 Ιουλίου 2019 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 1390), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Κορωναίου Νεκτάριου του Γεωργίου (Α.Μ. 1081) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Β’ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» για το έτος 2019.

(Αρ. Πρωτ. Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ.: 14392/01.09.2022).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.