Αποστρατείες από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

11.8.23

Αποστρατείες από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 02 Αυγούστου 2023, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του π.δ. 81/2012 (Α' 139) και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α' 75): 

1. Τίθεται σε αποστρατεία ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), που προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος του Αστερίου (ΑΜ 3259), κατόπιν της από 23.06.2023 αίτησης παραίτησης, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/52696/2023/20.07.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 36 του π.δ. 81/2012.

2. Ο παραπάνω αποστρατευόμενος Υποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για πέντε (5) έτη μετά την έξοδό του από το Σώμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

****

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΣ (01) ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ


Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 31 Ιουλίου 2023 μετά από πρόταση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 36 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139) και του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75):

1. Τίθεται σε αποστρατεία ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ- ΕΛΑΚΤ) ειδικότητας  Κυβερνήτη, Κράββαρης Σπυρίδων του Ιωάννη (Α.Μ. 67Κ), κατόπιν της από 30 Μαΐου 2023 αίτησης παραίτησής  του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/50904/2023/13.07.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και  Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Ο παραπάνω αποστρατευόμενος Αξιωματικός εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του  ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 37/2012, μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών από την  ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

***
Την αποδοχή της αιτήσεως παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω βαθμοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή:


9127 Λιμενοφύλακας ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ Δημήτριος του Θεοδώρου Λ/Σ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

 Ο Αρχηγός
 Αντιναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ