Προαγωγή τριάντα ένα (31) Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποφοίτων της σχολής δοκίμων λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

6.9.22

Προαγωγή τριάντα ένα (31) Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποφοίτων της σχολής δοκίμων λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


 Με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 20 Μαΐου 2022 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

α. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 του π.δ. 38/2012 (Α’75), όπως ισχύει.

β. Τις διατάξεις της περ. ε) της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 (Α’139).

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4504/2017 (Α΄184).

δ. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4532/2018 (Α΄63).

ε. Την με αριθ. πρωτ.:2412.7/33122/12-05-2022 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί κύρωσης πινάκων τακτικών κρίσεων διακοσίων εβδομήντα επτά (277) Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχομένων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, που συνέταξε το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2022:

1. Προάγονται στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι κάτωθι  Ανθυπασπιστές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 13 Ιουνίου 2021, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4532/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. ε) της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 και του άρθρου 65 του ν. 4504/2017, ως εξής:

1. ΠΑΠΠΑΣ Ιωάννης του Λάμπρου (Α.Μ. 5763)

2. ΓΑΛΛΟΣ Νικόλαος του Αγγέλου (Α.Μ. 5807)

3. ΡΟΥΣΑΚΗΣ Νικόλαος του Μιχαήλ (Α.Μ. 5827)

4. ΠΑΔΙΩΤΗΣ Γεώργιος του Αντωνίου (Α.Μ. 5836)

5. ΚΟΥΒΑΡΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος του Νικολάου (Α.Μ. 5843)

6. ΚΟΥΚΕΛΛΗΣ Ιωάννης του Μιλτιάδη (Α.Μ. 5845)

7. ΤΣΟΛΗΣ Λάμπρος του Δημητρίου (Α.Μ. 5876)

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κυριάκος του Δημητρίου (Α.Μ. 5905)

9. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ηρακλή (Α.Μ. 5948)

10. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 5959)

11. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Βασιλείου (Α.Μ. 5977)

12. ΜΟΥΛΟΣ Θεόδωρος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 6004)

13. ΒΟΤΣΗΣ Αθανάσιος του Νικολάου (Α.Μ. 6055)

14. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Αθανασίου (Α.Μ. 6077)

2. Προάγεται ο Ανθυπασπιστής Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΜΠΙΝΙΧΑΚΗΣ Μιχαήλ του Νικολάου (Α.Μ.6856), απόφοιτος της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, επειδή συμπλήρωσε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής, από 26 Αυγούστου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4532/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. ε) της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 και του άρθρου 65 του ν. 4504/2017. 

3. Προάγονται στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι κάτωθι  Ανθυπασπιστές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 01 Οκτωβρίου 2021, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4532/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. ε) της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 και του άρθρου 65 του ν. 4504/2017, ως εξής:

1. ΑΣΣΕΡ Σταύρος του Μάρκου (Α.Μ. 6527)

2. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ Αλέξανδρος του Σπυρίδωνος (Α.Μ.6559)

3. ΜΠΑΛΛΗΣ Αλέξανδρος του Χαραλάμπους (Α.Μ. 6636)


------


Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 19 Αυγούστου 2022 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 11 του π.δ. 38/2012 (Α’ 75), όπως ισχύει.

2. Την περ. ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 (Α’139).

3. Την 2412.7/33122/12-5-2022 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την κύρωση πινάκων τακτικών κρίσεων διακοσίων εβδομήντα επτά (277) Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, που συνέταξε το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2022.

4. Την 2412.7/55907/ 04-08-2022 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την κύρωση πινάκων κρίσεων οκτώ (08) Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων:

Προάγονται στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι κάτωθι Ανθυπασπιστές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2022, οι οποίοι συμπληρώνουν τα τυπικά προσόντα την 30 Ιουλίου 2022, λόγω κατοχής πτυχίου Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή διπλώματος Α.Ε.Ν., σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 και την περ. ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012: 

1. ΚΡΙΟΝΑΣ Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 4286)

2. ΤΣΙΑΛΑΣ Σωτήριος του Γεωργίου (Α.Μ. 4315)

3. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασίλειος του Παναγιώτη (Α.Μ. 4317)

4. ΠΑΝΙΠΕΡΗΣ Ιωάννης Γεωργίου του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 4334)

5. ΚΑΝΙΩΡΗΣ Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 4353)

6. ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ Νεκτάριος του Γεωργίου (Α.Μ. 4365)

7. ΑΓΑΘΟΣ Ιωάννης του Μιχαήλ (Α.Μ. 4397)

8. ΠΑΜΠΟΛΛΑΣ Βασίλειος του Παναγιώτη (Α.Μ. 4403)

9. ΔΗΜΗΚΙΟΥΝΗΣ Χρυσοβαλάντης του Ευσταθίου (Α.Μ. 4411)

10. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 4413)

11. ΒΟΤΣΗΣ Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ. 4438)

12. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Αθανάσιος του Ιωάννη (Α.Μ. 4465)

13. ΒΙΚΑΤΟΣ Κυριάκος του Γεωργίου (Α.Μ. 4324


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ


Φωνή του Λ.Σ. (voicels.gr)