Προαγωγή Πλωτάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχομένου απο την Σχολή ΔΥΛΣ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

11.8.23

Προαγωγή Πλωτάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχομένου απο την Σχολή ΔΥΛΣ


Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 31 Ιουλίου 2023, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311) και του άρθρου 36 και της παρ. 9 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως η τελευταία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του π.δ. 56/2023 (Α΄110):

Προάγεται ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Χρήστου (ΑΜ 3188), προερχόμενος από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 04.04.2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/38584/2023/23.05.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ