Παραιτήσεις/Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

30.5.24

Παραιτήσεις/Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΜε το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 13 Μαΐου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 και 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311) σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 81/2012 (Α΄139):

 Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία η Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣΕΛΑΚΤ) ΚΑΧΡΙΛΑ Σπυριδούλα του Γεράσιμου (ΑΜ 3097), προερχόμενη από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, η οποία κρίθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της», λόγω συμπλήρωσης, στις 17.04.2024, τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 45 και το άρθρο 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 81/2012.
 

*************

Με την αριθ.πρωτ.: 2412.9/35847/16-05-2024 απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής που εκδόθηκε στον Πειραιά σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 44 του π.δ. 81/2012
(Α΄139):

 Τίθεται σε αποστρατεία ο Λιμενοφύλακας ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Χριστόφορος του Χρήστου (Α.Μ. 9182), κατόπιν αποδοχής της αίτησης παραίτησης που υπέβαλε, μη έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. 

*************

Με την αριθ.πρωτ.: 2412.9/33677/09-05-2024 απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής που εκδόθηκε στον Πειραιά σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 44 του π.δ. 81/2012
(Α΄139) και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75):

 Τίθεται σε αποστρατεία ο Λιμενοφύλακας ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Κυριάκος του Γεωργίου (Α.Μ. 8883), κατόπιν αποδοχής της αίτησης παραίτησης που υπέβαλε, έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά τη διαγραφή του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75).