Προμήθεια εκατό (100) Ξιφών Α/Ξ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με εξαρτύσεις - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

31.3.23

Προμήθεια εκατό (100) Ξιφών Α/Ξ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με εξαρτύσεις


 Α Π Ο Φ Α Σ Ι ΖΟΥ Μ Ε

1. Tην ανάθεση της προμήθειας εκατό (100) Ξιφών Α/Ξ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με εξαρτύσεις έναντι του ποσού των τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ #36.456,00 Ευρώ#(συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), αποδεχόμενοι τα από 10-03-2023 και 16-03-2023, σχετ. 4ζ και 4ι αντίστοιχα πρακτικά σύμφωνα με τα οποία η προσφορά της ως άνω εταιρείας κρίθηκε αποδεκτή και συμφέρουσα για το Δημόσιο και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ανάθεσης αποδεκτά.

2. Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται οι εγκαταστάσεις της αποθήκης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΠΙΧ.3Ο.

3. Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (04) μηνών από την επομένη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

4. Η σύμβαση υπογράφεται από την ανάδοχο εταιρεία ή τον νόμιμο εκπρόσωπό της, στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 3ο(Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2, Λιμάνι Πειραιά), εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, άλλως θα κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 105 και 203 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΕ 789/2, κωδ. Έργου 2021ΣΕ78920003 «Υποστήριξη Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.»., που εντάχθηκε στο ΠΔΕ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Η ανάδοχος εταιρεία βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος.

6. Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΠΙΧ. 3Ο ). Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΠΙΧ. 3ο ), με έκδοση Υπηρεσιακής Βεβαίωσης Παραλαβής.

7. Να κοινοποιηθεί η παρούσα για εκτέλεση.-

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ