Αποστρατείες Υποπλοιάρχων και Ανθυποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

28.3.23

Αποστρατείες Υποπλοιάρχων και Ανθυποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 03 Μαρτίου 2023, μετά από πρόταση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45, 46 και 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν.3079/2002, Α΄ 311) όπως ισχύουν, της παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75):

1. Τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρύσανθος του Ιωάννη (ΑΜ 2917) και ΤΟΥΛΙΑΣ Νικόλαος του Χρυσόστομου (ΑΜ 3033), οι οποίοι είχαν κριθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2020, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», επειδή την 31η Δεκεμβρίου 2022 συμπλήρωσαν δύο (02) έτη παραμονής στην ενεργό υπηρεσία πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία κατελήφθησαν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 45 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002), όπως ισχύει.

2. Τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι Υποπλοίαρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Σταμάτη (ΑΜ 2945) και ΜΠΡΟΖΟΣ Ανδρέας του Δημητρίου (ΑΜ 3856), οι οποίοι κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», επειδή την 31η Δεκεμβρίου 2022 κατελήφθησαν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, σύμφωνα με την περ. α και την υποπερ. αα της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 45 και της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

3. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΜΑΡΙΝΗΣ Χρήστος του Ιωάννη (ΑΜ 3291), ο οποίος είχε κριθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2020, ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», επειδή την 31η Δεκεμβρίου 2022 συμπλήρωσε δύο (02) έτη παραμονής στην ενεργό υπηρεσία πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία κατελήφθη από το όριο ηλικίας του βαθμού του, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 45 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

4. Α. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία η Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΚΙΟΥΛΟΥ Γεωργία του Νικολάου (ΑΜ 2723), η οποία είχε κριθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2019, ως «ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της», για το έτος 2020, επειδή την 31η Δεκεμβρίου 2022 συμπλήρωσε δύο (02) έτη παραμονής στην ενεργό υπηρεσία πέραν της τριακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την περ. α και την υποπερ. αα της περ. γ της παρ. 1 και την παρ. 6 του άρθρου 45 και το άρθρο 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

 Β. Η ανωτέρω αποστρατευόμενη Αξιωματικός εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για πέντε (5) έτη μετά την έξοδό της από το Σώμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012. 
 
 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ