Προαγωγή Υποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ στον επόμενο Βαθμό - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

31.10.23

Προαγωγή Υποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ στον επόμενο Βαθμό


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 21 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), το άρθρο 36 και την παρ. 9 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α' 139), όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του π.δ. 56/2023 (Α΄110), και το π.δ. 87/2023 (Α΄ 151):

 Προάγεται ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Σταύρου (ΑΜ 3507), προερχόμενος από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, στον βαθμό του Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 24.08.2023 αίτησης αποστρατείας, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/67253/2023/28.09.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ