Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

31.10.23

Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνατην 20 Οκτωβρίου 2023, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 36 του π.δ. 81/2012 (Α' 139), την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75) και το π.δ. 87/2023 (Α΄151):

1. Τίθεται σε αποστρατεία ο Αθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), που προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, ΖΕΡΔΕΣ Λουκάς του Γεωργίου (ΑΜ 3950), κατόπιν της από 24.08.2023 αίτησης αποστρατείας, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/67251/2023/28.9.2023 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 36 του π.δ. 81/2012. 

2. Ο παραπάνω αποστρατευόμενος Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για πέντε (5) έτη μετά την έξοδό του από το Σώμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ