Φουσκωτό σκάφος. Άδεια για ατομική αναψυχή και εκμίσθωση - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

22.5.24

Φουσκωτό σκάφος. Άδεια για ατομική αναψυχή και εκμίσθωση


 Αριθμ. 2133.3/33216/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2840/20.05.2024

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων κίνησης και κυκλοφορίας του καινοφανούς Θαλασσίου Μέσου Αναψυχής με την εμπορική ονομασία «Space buggy» για εκμίσθωση και για ατομική αναψυχή.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

αποφασίζουμε:


Άρθρο 1

Ορισμός


Θαλάσσιο Μέσο Αναψυχής «Space buggy»: Σκάφος ανοικτού τύπου, από πλαστικό ενισχυμένο με γυαλί [Glass Reinforced Plastic (GRP) boat] μέγιστου ολικού μήκους τριών (03) μ., με εξωλέμβιο βενζινοκινητήρα μέγιστης ιπποδύναμης δεκαπέντε (15) hp.


Άρθρο 2

Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής


1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων κίνησης και κυκλοφορίας του καινοφανούς θαλασσίου μέσου αναψυχής του άρθρου 1, στο πλαίσιο εκμίσθωσης ή ατομικής αναψυχής.


2. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στην περιφέρεια δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας, όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.


Άρθρο 3

Όροι και προϋποθέσεις κίνησης και κυκλοφορίας


1. Για την κυκλοφορία του θαλάσσιου μέσου αναψυχής του άρθρου 1, τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ 20.


2. Επιπλέον, κατά τη χρήση του θαλασσίου μέσου αναψυχής του άρθρου 1, απαγορεύεται:


α) Ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων να υπερβαίνει τα τέσσερα (04) άτομα.


β) Η μέγιστη ισχύς του ανέμου να υπερβαίνει τα τέσσερα (04) μποφόρ.


γ) Το μέγιστο ύψος κύματος να υπερβαίνει το μισό (0,5) μέτρο.


Άρθρο 4

Λοιπές διατάξεις


1. Στην περίπτωση εκμισθούμενου «space buggy» οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις αναγράφονται στην έγκριση εκμίσθωσης.


2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 και της υπ’ αρ. 2131.4/ 64444/2021/6-9-2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4174).


Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος


1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Πηγή Πηγή