Αποστρατείες κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

21.5.24

Αποστρατείες κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 02 Μαΐου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 36, της παρ. 10 του άρθρου 37 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του π.δ. 81/2012 (Α' 139), όπως ισχύουν, και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75):

 1. Τίθενται σε αποστρατεία οι κάτωθι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), ως εξής: 

 α) Ο Υποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Κωνσταντίνος του Σταματίου (ΑΜ 3312), ο οποίος θεωρήθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012. 

 β) Ο Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Γεώργιος του Ηλία (ΑΜ 3625), ο οποίος θεωρήθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012.

  2. Οι παραπάνω αποστρατευόμενοι Αξιωματικοί εγγράφονται στα στελέχη εφεδρείας του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διαγραφής τους από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.


************

Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 02 Μαΐου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 36, της παρ. 10 του άρθρου 37 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του π.δ. 81/2012 (Α' 139), όπως ισχύουν, και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75):

 1. Τίθεται σε αποστρατεία ο Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Δημήτριος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 4200), οποίος θεωρήθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012. 

 

 2. Ο παραπάνω αποστρατευόμενος Αξιωματικός εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.