Κύρωση πινάκων επανάκρισης, διοικητικής αποκατάστασης και προαγωγής Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

1.5.24

Κύρωση πινάκων επανάκρισης, διοικητικής αποκατάστασης και προαγωγής Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 15 Απριλίου 2024 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α’ 311), της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των άρθρων 3 έως 6 του π.δ. 38/2012 (Α’ 75), όπως ισχύουν και του άρθρου 5, της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 7 και του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως ισχύουν:

1. Κυρώνονται οι πίνακες επανάκρισης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), σε συμμόρφωση με ακυρωτικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για παρελθόντα έτη, ως ακολούθως:


Α. Για Αντιπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το έτος 2018, κατόπιν της 352/2023 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:


Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

Αγγελάκης Σπυρίδων του Ιωάννη (Α.Μ. 925).


Β. Για Πλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και νυν Αρχιπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ε.α.), για το έτος 2008, κατόπιν της 350/2023 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:


Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

Παρασκευόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου (Α.Μ. 690).


Γ. Για Αντιπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού και νυν Αντιπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού (ε.α.), για το έτος 2009, κατόπιν των 284/2023 και 283/2023 ακυρωτικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:


Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

Αιχμαλωτίδης Λάζαρος του Ιωάννη (Α.Μ.Ε. 50).


2. Διοικητική αποκατάσταση του Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Αγγελάκη Σπυρίδωνα του Ιωάννη (Α.Μ. 925), για το έτος 2018, κατόπιν της 352/2023 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, ως ακολούθως:


α. Ανακαλείται το από 15.01.2021 π.δ. (Γ΄ 224), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Αντιπλοιάρχου ΛΣΕΛΑΚΤ Αγγελάκη Σπυρίδωνα του Ιωάννη (Α.Μ. 925) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2020 στον Πίνακα Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2018.


β. Ανακαλείται το από 14.11.2022 π.δ. (Γ΄ 2894), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Αγγελάκη Σπυρίδωνα του Ιωάννη (Α.Μ. 925) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022 στον Πίνακα Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2019.


γ. Ανακαλείται το από 17.05.2019 π.δ. (Γ΄ 888), κατά το μέρος που αφορά στη θέση του Αντιπλοιάρχου ΛΣΕΛΑΚΤ Αγγελάκη Σπυρίδωνα του Ιωάννη (Α.Μ. 925) εκτός οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33 του π.δ. 81/2012.


δ. Προάγεται ο Αντιπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Αγγελάκης Σπυρίδων του Ιωάννη (Α.Μ. 925) στον βαθμό του Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, αναδρομικά από 04 Απριλίου 2018, ημερομηνία προαγωγής των ομοιοβάθμων του, σύμφωνα με την περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 81/2012, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2023 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», για το έτος 2018.


ε. Ο χρόνος που διανύθηκε από την ημερομηνία αναδρομικής προαγωγής του, στις 04 Απριλίου 2018, μέχρι τις 24 Μαρτίου 2021, ημερομηνία στην οποία ανατρέχει η οφειλόμενη κατά δέσμια αρμοδιότητα αναδρομική κρίση του στον βαθμό του Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον βαθμό του Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.


3. Διοικητική αποκατάσταση του Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και νυν Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ε.α.)

Παρασκευόπουλου Βασίλειου του Γεωργίου (Α.Μ. 690), για το έτος 2008, κατόπιν της 350/2023 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, ως ακολούθως:


α. Ανακαλείται το από 19.02.2020 π.δ. (Γ΄ 236), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Πλοιάρχου ΛΣΕΛΑΚΤ Παρασκευόπουλου Βασίλειου του Γεωργίου (Α.Μ. 690) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2008.


β. Ανακαλείται το από 19.02.2020 π.δ. (Γ΄ 236), κατά το μέρος που αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (εκτός οργανικών θέσεων) Παρασκευόπουλου Βασίλειου του Γεωργίου (Α.Μ. 690), αναδρομικά από 02 Ιουνίου 2008, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2008.


γ. Ανακαλείται το από 19.02.2020 π.δ. (Γ΄ 236), κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή του Πλοιάρχου ΛΣΕΛΑΚΤ Παρασκευόπουλου Βασίλειου του Γεωργίου (Α.Μ. 690) στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, αναδρομικά από 21 Μαρτίου 2008, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2008.


δ. Επαναφέρεται στην ενεργό υπηρεσία ο Πλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Παρασκευόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου (Α.Μ. 690), αναδρομικά από 02 Ιουνίου 2008, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2023 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», για το έτος 2008.


ε. Ο παραπάνω επαναφερθείς στην ενεργό υπηρεσία Αξιωματικός ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θεωρείται ως μηδέποτε απομακρυνθείς και ο χρόνος που διανύθηκε από την ημερομηνία αποστρατείας του, στις 02 Ιουνίου 2008, μέχρι τις 19 Μαρτίου 2009, ημερομηνία στην οποία ανατρέχει η οφειλόμενη κατά δέσμια αρμοδιότητα αναδρομική κρίση του στον βαθμό του Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.


4. Διοικητική αποκατάσταση του Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού και νυν Αντιπλοιάρχου ΛΣΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού (ε.α.) Αιχμαλωτίδη Λάζαρου του Ιωάννη (A.M.Ε. 50), κατόπιν των 284/2023 και 283/2023 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για τα έτη 2009 και 2010, ως ακολούθως:


α. Ανακαλείται το από 15.01.2021 π.δ. (Γ’ 224), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Αντιπλοιάρχου ΛΣΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού Αιχμαλωτίδη Λάζαρου του Ιωάννη (A.M.Ε. 50) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2020 στον Πίνακα Β’ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2009.


β. Ανακαλείται το από 15.01.2021 π.δ. (Γ’ 224), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Αντιπλοιάρχου ΛΣΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού Αιχμαλωτίδη Λάζαρου του Ιωάννη (A.M.Ε. 50) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2020 στον Πίνακα Β’ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2010.


γ. Ανακαλείται το από 07.10.2016 π.δ. (Γ’ 1063), κατά το μέρος που αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού Αιχμαλωτίδη Λάζαρου του Ιωάννη (A.M.Ε. 50), αναδρομικά από 26 Μαρτίου 2010, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2016 στον Πίνακα Β’ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2010, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 3079/2002.


δ. Επαναφέρεται στην ενεργό υπηρεσία ο Αντιπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού Αιχμαλωτίδης Λάζαρος του Ιωάννη (A.M.Ε 50), αναδρομικά από 26 Μαρτίου 2010, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2023 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων», για το έτος 2009.


ε. Προάγεται ο Αντιπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού Αιχμαλωτίδης Λάζαρος του Ιωάννη (A.M.Ε 50) στον βαθμό του Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού, αναδρομικά από 19 Μαρτίου 2009, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2023 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων», για το έτος 2009, και η οφειλόμενη κατά δέσμια αρμοδιότητα αναδρομική κρίση του από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων στον βαθμό του Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού, για το έτος 2010, ανατρέχει στις 24 Μαρτίου 2010.

(Αρ. Πρωτ. Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ.: 6984/01.04.2024).


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ