Παραιτήσεις/Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

8.5.24

Παραιτήσεις/Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


Συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό οι παραιτήσεις στελεχών στο Λιμενικό Σώμα


Με την αριθ.πρωτ.: 2412.9/27074/11-04-2024 απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που εκδόθηκε στον Πειραιά σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 44 του π.δ. 81/2012 (Α΄139) και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75):

 Τίθεται σε αποστρατεία ο Λιμενοφύλακας ΜΠΙΖΟΥΛΑΣ Χρήστος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 8961), κατόπιν αποδοχής της αίτησης παραίτησης που υπέβαλε, έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά τη διαγραφή του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75).

**********

Με την αριθ.πρωτ.: 2412.9/27080/11-04-2024 απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που εκδόθηκε στον Πειραιά σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 44 του π.δ. 81/2012 (Α΄139) και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75):

 Τίθεται σε αποστρατεία η Επικελευστής Λ.Σ. ΣΑΡΡΗ Πολυξένη του Ιωάννη (Α.Μ. 8302), κατόπιν αποδοχής της αίτησης παραίτησης που υπέβαλε, έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής της στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. Η ανωτέρω αποστρατευόμενη εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά τη διαγραφή της από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75).

**********

Με την αριθ.πρωτ.: 2412.9/27078/11-04-2024 απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που εκδόθηκε στον Πειραιά σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 44 του π.δ. 81/2012(Α΄139) και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75):

 Τίθεται σε αποστρατεία η Επικελευστής Λ.Σ. ΠΑΝΤΕΛΕΙΑΔΟΥ Ξένη του Χαράλαμπου (Α.Μ. 8056), κατόπιν αποδοχής της αίτησης παραίτησης που υπέβαλε, έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής της στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. Η ανωτέρω αποστρατευόμενη εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά τη διαγραφή της από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75)


********** ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ **********

1. Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

3221 Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Παναγιώτης του Χρύσανθου Λ/Χ ΜΥΡΙΝΑΣ

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

**********

Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

3344 Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου 2 Η  ΠΕ.ΔΙ.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.