Κύρωση πινάκων έκτακτης κρίσης αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ από τη σχολή ΔΥΛΣ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

31.8.22

Κύρωση πινάκων έκτακτης κρίσης αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ από τη σχολή ΔΥΛΣ


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 19 Αυγούστου 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), της περ. γ της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7, της παρ. 3 του άρθρου 10 και της παρ. 13 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύουν:

Α. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2022 (πρακτικό 28 Ιουλίου 2022), ως ακολούθως:

Για Υποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2022, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ιδίου π.δ., όπως ισχύει:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

1. ΤΣΟΥΛΟΣ Σωτήριος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3120)

2. ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Χρήστου (Α.Μ. 3188)

3. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3198)

4. ΣΥΡΙΩΔΗΣ Σταμάτιος του Νικολάου (Α.Μ. 3224)

Π ί ν α κ α ς Β' 

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ΄

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς 

Β. Προάγονται οι Υποπλοιάρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. ΤΣΟΥΛΟΣ Σωτήριος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3120)

2. ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Χρήστου (Α.Μ. 3188)

3. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3198)

4. ΣΥΡΙΩΔΗΣ Σταμάτιος του Νικολάου (Α.Μ. 3224)

στον βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 04 Απριλίου 2022, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ιδίου π.δ., όπως ισχύει.

(Αριθ.Πρωτ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 13148/04-08-2022)

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ