Απάντηση του Υπ. Ναυτιλίας για την στέρηση προαγωγής στους Διπλωματούχους Πλοιάρχους και Μηχανικούς Γ΄ Τάξης - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

26.8.22

Απάντηση του Υπ. Ναυτιλίας για την στέρηση προαγωγής στους Διπλωματούχους Πλοιάρχους και Μηχανικούς Γ΄ Τάξης


 Σε ερώτηση με θέμα τη στέρηση προαγωγής στους Διπλωματούχους Πλοιάρχους Γ΄ Τάξης και Διπλωματούχων Μηχανικών Γ΄Τάξης (ΔΠΓ-ΔΜΓ) αποφοίτους 40ου και 41ου σχολείου Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΔΥΛΣ) που κατέθεσαν στη Βουλή προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος ΠαπαναστάσηςΔιαμάντω Μανωλάκου και Θανάσης Παφίλης, ο Υπουργός απάντησε ως εξής:

“Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Ερώτηση αναφορικά με τα στελέχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.), Διπλωματούχους Πλοιάρχους και Μηχανικούς Γ ́ Τάξης, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 με τίτλο «Ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής» του π.δ. 81/2012 (Α ́ 139), προβλέπεται ότι: «Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί που εξέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά την 26η Μαρτίου 2009 και κατέχουν ή προσκομίζουν μετά την αποφοίτησή τους, πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ ́ τάξεως, προάγονται στο βαθμό του Σημαιοφόρου και Ανθυπασπιστή Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. αντίστοιχα, με τη συμπλήρωση χρόνου υπηρεσίας που διανύεται από μεν τους πτυχιούχους σε Λιμενικές Αρχές, ή σε εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., από δε τους διπλωματούχους σε πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ή στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως εξής: α) Αρχικελευστές: πέντε (5) έτη ως Υπαξιωματικοί, β) Ανθυπασπιστές: δύο (2) έτη στο βαθμό αυτόν». Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 19 του ως άνω π.δ.: «Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που δεν έχουν συμπληρώσει τα ειδικά τυπικά προσόντα από υπαιτιότητά τους κρίνονται στις τακτικές κρίσεις μετά τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδρομικά από τότε που συμπλήρωσαν αυτά».

Κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ εκάστου έτους, τα αντίστοιχα Πρωτοβάθμια Συμβούλια Κρίσεων διαπιστώνουν σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του π.δ. 38/2012 (Α ́75) τη συμπλήρωση ή μη των τυπικών προς προαγωγή προσόντων των κρινόμενων βαθμοφόρων. Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται η μη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής εξετάζεται, κατά περίπτωση, η ενδεχόμενη υπαιτιότητα των κρινόμενων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σε περίπτωση μη εγγραφής κάποιου στελέχους στους προβλεπόμενους πίνακες κρίσεων, κοινοποιείται στο στέλεχος αυτό η απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου, με εμπιστευτικό έγγραφο, στο οποίο αναφέρονται και οι λόγοι της εξαίρεσής τουαπό την κρίση, όπως για παράδειγμα η μη συμπλήρωση των προβλεπομένων ειδικών τυπικών
προσόντων.

Οι τοποθετήσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατατάσσονται με δίπλωμα Πλοιάρχου Γ ́ ή Μηχανικού Γ ́ Εμπορικού Ναυτικού ή με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του π.δ. 11/2021 (A’ 21). Σε περιπτώσεις Λιμενικών Αρχών που διαθέτουν μεγαλύτερο αριθμό στελεχών Διπλωματούχων Πλοιάρχων και Μηχανικών Γ’ τάξης από αυτούς που απαιτούνται για τη στελέχωση των πλωτών μέσων που έχουν στη διάθεσή τους, εφαρμογής τυγχάνει η με ΩΠ:301524/07-15 διαταγή των αρμοδίων Διευθύνσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με την οποία προβλέπεται η εκ περιτροπής τοποθέτηση των εν λόγω στελεχών στα κύρια πληρώματα πλωτών μέσων. Με τον τρόπο αυτό όλα τα στελέχη αντιμετωπίζονται με ίσο και δίκαιο τρόπο, επωφελούνται κατά το δυνατό των ευεργετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη συμπλήρωση θαλάσσιας υπηρεσίας και λαμβάνουν τα επιπλέον υπηρεσιακά μόρια που δίδονται στα στελέχη που υπηρετούν στα πλωτά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σημειώνεται ότι η λήψη βραχυπρόσθεσμων αδειών από τα εν λόγω στελέχη δεν συνεπάγεται την τροποποίηση των εν λόγω διαταγών τοποθέτησής τους.

Σχετικά με την εισαγωγή στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των Διπλωματούχων Πλοιάρχων και Μηχανικών Γ’ τάξης είτε ως Αξιωματικών απευθείας κατάταξης είτε μέσω φοίτησης στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υπογραμμίζεται ότι αφενός η εισαγωγή αμφότερων πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής αιτήσεως και πλήρωσης προϋποθέσεων συγκεκριμένης προκήρυξης, η οποία εκδίδεται κάθε φορά με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αφετέρου οιοσδήποτε πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις δύναται να υποβάλει αίτηση στις προκηρύξεις αυτές.

Ως προς τα θέματα σταδιοδρομίας και προαγωγής των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν τεθεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου για λόγους υγείας κατόπιν αποφάσεων των αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν το σύνολο του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 37/2012 (Α ́75).

Τέλος, οι αποδοχές των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προβλέπονται από τα άρθρα 124-127 του ν. 4472/2017 (A’ 74), σύμφωνα με τα οποία το ύψος των αποδοχών τους καθορίζεται βάσει των ετών πραγματικής Υπηρεσίας, του οργανικού τους βαθμού και της σχολής προέλευσης”.