Νέο ΠΔ για «Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α’ 75) – Δείτε τι προβλέπει για την Υπηρεσία γραφείου - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

21.12.22

Νέο ΠΔ για «Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α’ 75) – Δείτε τι προβλέπει για την Υπηρεσία γραφείου


 Εκδόθηκε νέο πδ (τροποποίηση του πδ 37/2012) που αφορά τις «Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής»


Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα, αλλαγές επέρχονται για τα στελέχη ΛΣ που βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και για όσους λαμβάνουν μακρές αναρρωτικές άδειες.


Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατά τον χρόνο δημοσίευσης του νέου διατάγματος τελούν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, υποβάλλονται σε επανεξέταση της σωματικής τους ικανότητας εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή του, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την έκδοση της πράξης με την οποία τέθηκαν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου.


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 86/2022

ΦΕΚ 233/Α/17-12-2022

Τροποποίηση του π.δ. 37/2012 «Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α’ 75).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:


1.Τις διατάξεις:


α) του άρθρου 14 παρ. 1 περ. ζ του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),


β) του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (A’ 102).


2.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, A’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 (A’ 133) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, σύμφωνα με το 2811.8/57946/2021/ 10-8-2021 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


3.Την 145/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.


Με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε


 


Άρθρο 1


Το άρθρο 4 του π.δ. 37/2012 «Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α’ 75) αντικαθίσταται ως ακολούθως:


«Άρθρο 4


Υπηρεσία Γραφείου


1.Υπηρεσία γραφείου είναι η κατάσταση στην οποία τίθενται οι εν ενεργεία Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, οι οποίοι για λόγους υγείας κρίνονται ικανοί για εκτέλεση μόνο της υπηρεσίας γραφείου. Οι δόκιμοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι δόκιμοι Λιμενοφύλακες επιτρέπεται να τίθενται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 33 παρ. 6 του ν. 4256/2014 (Α’ 92). Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τίθενται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Λιμενοφύλακες τίθενται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


2.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τίθενται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου μετά από εξέταση και κρίση της σωματικής τους ικανότητας από την αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.δ. 1327/1973 (Α’ 16) Ανώτατη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.), στην οποία παραπέμπονται με διαταγή του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία εκτελούν υπηρεσία στα πλοία και στα σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και κρίνονται κατάλληλα μόνο για υπηρεσία ξηράς, καθώς και τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εκτελούν πτήσεις και κρίνονται κατάλληλα μόνο για υπηρεσία εδάφους, δεν τίθενται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, εκτός εάν τα στελέχη αυτά κριθούν ικανά μόνο για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου.


3.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τελούν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, παραπέμπονται με διαταγή του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Α.Ν.Υ.Ε. για επανεξέταση της σωματικής τους ικανότητας μετά τη συμπλήρωση τριών ετών από την έκδοση της πράξης με την οποία τέθηκαν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου ή μετά τη συμπλήρωση τριών ετών από την τελευταία τους επανεξέταση και εφόσον αυτά παραμένουν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου ή οποτεδήποτε μετά από αιτιολογημένη εμπιστευτική αναφορά του προϊσταμένου τους, η οποία υποβάλλεται στην Υπηρεσία Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και κοινοποιείται στην Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Εξαιρούνται από τη διαδικασία της επανεξέτασης της σωματικής τους ικανότητας τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., τα οποία τίθενται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου μετά από κρίση της Α.Ν.Υ.Ε. σύμφωνα με την οποία αυτά πάσχουν από νόσημα ή τραύμα ή πάθηση που αντικειμενικά δεν επιτρέπει την επαναφορά τους στην ενεργό υπηρεσία. Τα επανεξεταζόμενα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επανέρχονται στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας, εφόσον η Α.Ν.Υ.Ε. αποφανθεί ότι τα στελέχη αυτά είναι υγιή και ικανά. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επαναφέρονται στην ενεργό υπηρεσία με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Λιμενοφύλακες επαναφέρονται στην ενεργό υπηρεσία με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


4.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τίθενται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναφορά, με την οποία δηλώνουν τον τόπο στον οποίο επιθυμούν να υπηρετούν για όσο χρονικό διάστημα τελούν στην κατάσταση αυτή και, για τον σκοπό αυτό, δηλώνουν μία από τις Περιφερειακές Διοικήσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τίθενται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, τοποθετούνται, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 του π.δ. 11/ 2021 (Α’ 21), σε Κεντρικές ή σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες εδρεύουν σε περιοχές της κατά τόπο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν δηλώσει. Ειδικά τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού ή με δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού, τοποθετούνται σε Κεντρικές ή σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με αρμοδιότητες συναφείς του αντικειμένου των σπουδών τους. Τα στελέχη του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τελούν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, δεν τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 10 του π.δ. 11/2021 (Α’ 21), με εξαίρεση τις θέσεις των Τμηματαρχών στις Διευθύνσεις του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στις Υπηρεσίες εκτός Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα στελέχη του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τελούν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, δεν καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις στις Υπηρεσίες στις οποίες τοποθετούνται.


5.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τίθενται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, συμμετέχουν κανονικά σε όλες τις δραστηριότητες της εσωτερικής υπηρεσίας και αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τα οποία προβλέπονται για τη θέση που υπηρετούν και τον βαθμό που φέρουν, με εξαίρεση τα καθήκοντα, τα οποία σχετίζονται άμεσα με την πάθησή τους και τα οποία δεν δύνανται αντικειμενικά να εκτελέσουν εξ αιτίας της πάθησης αυτής. Εσωτερική υπηρεσία είναι οποιαδήποτε εργασία η οποία εκτελείται σε εσωτερικό χώρο, εντός του προβλεπόμενου ωραρίου που ισχύει για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκτέλεση φυλακών. Τα καθήκοντα τα οποία δύνανται να εκτελούν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που τίθενται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου εξειδικεύονται σε πίνακα που εκδίδεται από τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά από πρόταση της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. H ΑΝ.Υ.Ε. εκδίδει απόφαση με την οποία καθορίζει ανά περίπτωση τα καθήκοντα τα οποία δύνανται να εκτελούν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τίθενται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, με βάση τον πίνακα του προηγούμενου εδαφίου. H Α.Ν.Υ.Ε. εκδίδει νέα απόφαση και καθορίζει εκ νέου τα καθήκοντα των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τελούν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, εφόσον τα στελέχη αυτά μετά την επανεξέτασή τους συνεχίζουν να παραμένουν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου και διαπιστώνεται ότι έχει μεταβληθεί η κατάσταση της υγείας τους. Η Υπηρεσία Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κοινοποιεί την απόφαση της Α.Ν.Υ.Ε., με εμπιστευτικό έγγραφο, στο στέλεχος στο οποίο αφορά, στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας στην οποία το στέλεχος αυτό υπηρετεί και στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντίγραφο της απόφασης της Α.Ν.Υ.Ε. καταχωρίζεται στον ατομικό ιατρικό φάκελο του στελέχους, ο οποίος τηρείται στην Υπηρεσία Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


6.Τα αρμόδια όργανα τα οποία επεξεργάζονται τα δεδομένα υγείας των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που τελούν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, τηρούν τις διατάξεις περί επεξεργασίας δεδομένων ειδικών κατηγοριών προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Τα αρμόδια όργανα επιτρέπεται να εκδίδουν και να διακινούν ηλεκτρονικά τα έγγραφα που αφορούν στα δεδομένα του προηγούμενου εδαφίου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ν. 4727/ 2020 (Α’ 184)»


 


Άρθρο 2


Η παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 37/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:


«3. Μακρά αναρρωτική άδεια είναι η κατάσταση στην οποία τελούν τα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., όταν αυτά τίθενται προσωρινά εκτός της ενεργού υπηρεσίας λόγω νόσου ή τραύματος ή πάθησης. Τα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τίθενται στην κατάσταση της μακράς αναρρωτικής άδειας με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από γνωμάτευση της Α.Ν.Υ.Ε.. Τα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τίθενται στην κατάσταση της μακράς αναρρωτικής άδειας, εφόσον για την ίδια νόσο ή το ίδιο τραύμα ή την ίδια πάθηση απαιτείται να απουσιάζουν για χρονικό διάστημα το οποίο υπερβαίνει τους (2) δύο μήνες. Τα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τίθενται στην κατάσταση της μακράς αναρρωτικής άδειας και στην περίπτωση που τους έχει ήδη χορηγηθεί συνήθης αναρρωτική άδεια και δεν είναι δυνατή η χορήγηση νέας συνήθους αναρρωτικής άδειας για τους ίδιους λόγους υγείας, εφόσον η διάρκειά της υπερβαίνει, αθροιστικά με την πρώτη, τους δύο (2) μήνες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 80/2015 (Α’ 153). Οι μακρές αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με σκοπό τη νοσηλεία ή τη θεραπεία ή την ανάρρωση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και διακρίνονται ως ακολούθως:


α) Πρώτη μακρά αναρρωτική άδεια, η οποία χορηγείται για χρονικό διάστημα από δύο (2) μέχρι και δώδεκα (12) μήνες. Η πρώτη μακρά αναρρωτική άδεια χορηγείται άπαξ. Η μακρά αναρρωτική άδεια η οποία χορηγείται για τους ίδιους λόγους υγείας μετά τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από τη λήξη της πρώτης μακράς αναρρωτικής άδειας, χωρίς να έχει χορηγηθεί στο χρονικό αυτό διάστημα δεύτερη ή τρίτη μακρά αναρρωτική άδεια για τους λόγους αυτούς, νοείται ως πρώτη μακρά αναρρωτική άδεια.


β) Δεύτερη μακρά αναρρωτική άδεια, η οποία χορηγείται εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι ίδιοι λόγοι υγείας και της οποίας η διάρκεια αθροιστικά με την πρώτη μακρά αναρρωτική άδεια, δεν δύναται να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες. Η δεύτερη μακρά αναρρωτική άδεια χορηγείται άπαξ ή τμηματικά.


γ) Τρίτη μακρά αναρρωτική άδεια, η οποία χορηγείται εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι ίδιοι λόγοι υγείας και της οποίας η διάρκεια, αθροιστικά με την πρώτη και τη δεύτερη μακρά αναρρωτική άδεια, δεν δύναται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Η τρίτη μακρά αναρρωτική άδεια χορηγείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις για πολύ βαριά νοσήματα ή τραύματα, τα οποία κατά την κρίση της Α.Ν.Υ.Ε. επιδέχονται θεραπεία. Η τρίτη μακρά αναρρωτική άδεια χορηγείται άπαξ ή τμηματικά.»


 


Άρθρο 3


Το άρθρο 9 του π.δ. 37/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:


«Άρθρο 9


Κρίση σωματικής ικανότητας


1.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παραπέμπονται με διαταγή του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Α.Ν.Υ.Ε. για κρίση σωματικής ικανότητας στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Εφόσον, εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους, έχουν απουσιάσει συνεχώς ή διακεκομμένα λόγω συνήθων αναρρωτικών αδειών, για χρονικό διάστημα το οποίο υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες συνολικά, λόγω διαφορετικών νοσημάτων ή τραυμάτων ή παθήσεων, πλην εκείνων που σχετίζονται με την κύηση.


β) Εφόσον, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών, έχουν απουσιάσει συνεχώς ή διακεκομμένα λόγω συνήθων αναρρωτικών αδειών για χρονικό διάστημα το οποίο υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες συνολικά, λόγω διαφορετικών νοσημάτων ή τραυμάτων ή παθήσεων πλην εκείνων που σχετίζονται με την κύηση.


γ) Εφόσον έχουν διαγνωστεί ότι πάσχουν από ανίατο ή δυσίατο νόσημα, ανεξάρτητα από τον χρόνο απουσίας λόγω αναρρωτικής άδειας ή νοσηλείας.


δ) Εφόσον υπάρχουν εμφανείς ενδείξεις κλονισμού της σωματικής ή της διανοητικής ή της ψυχικής υγείας, που επηρεάζει την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων και τη λειτουργία της Υπηρεσίας.


ε) Μετά από γνωμάτευση και εισήγηση παραπομπής για κρίση σωματικής ικανότητας από ιατρό ο οποίος υπηρετεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο.


2.Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποχρεούται να υποβάλλει εμπιστευτική αναφορά στην Υπηρεσία Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., την οποία κοινοποιεί στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 1. Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον συντρέχουν οι περ. α, β, γ και ε της παρ. 1, αναφέρει το νόσημα ή το τραύμα ή την πάθηση, την ημερομηνία διάγνωσης, τις χρονικές περιόδους τυχόν απουσίας λόγω αναρρωτικής άδειας ή νοσηλείας, καθώς και την τυχόν απουσία του πάσχοντος κατά τον χρόνο υποβολής της αναφοράς λόγω αναρρωτικής άδειας ή νοσηλείας. Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον συντρέχει η περ. δ της παρ. 1, αναφέρει μόνο τις ενδείξεις κλονισμού της σωματικής ή της διανοητικής ή της ψυχικής υγείας.


3.H Υπηρεσία Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. συγκεντρώνει την απαραίτητη αλληλογραφία την οποία συνυποβάλλει με τη διαταγή παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε. H Υπηρεσία Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., κατά την επεξεργασία των δεδομένων υγείας των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία παραπέμπονται για κρίση σωματικής ικανότητας, τηρεί τις διατάξεις περί επεξεργασίας δεδομένων ειδικών κατηγοριών προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στον ν. 4624/2019. Η Υπηρεσία Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται να εκδίδει και να διακινεί ηλεκτρονικά τα έγγραφα που αφορούν στα δεδομένα του προηγούμενου εδαφίου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 4727/ 2020.


4.Η Α.Ν.Υ.Ε. προσδιορίζει τη σωματική ικανότητα με κριτήρια, εάν το εξεταζόμενο στέλεχος του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. πάσχει από νοσήματα ή τραύματα ή παθήσεις, τον βαθμό έκτασης ή βαρύτητας αυτών και την επίδρασή τους στην εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Στην περίπτωση που η Α.Ν.Υ.Ε. γνωματεύσει ότι το εξεταζόμενο στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι ικανό, αυτό επανέρχεται στην Υπηρεσία του. Στην περίπτωση που η Α.Ν.Υ.Ε. γνωματεύσει ότι το εξεταζόμενο στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. πάσχει από νόσημα ή πάθηση ή τραύμα το οποίο δύναται να θεραπευτεί εντός χρονικού διαστήματος διάρκειας μέχρι δύο (2) μηνών, προτείνει τη χορήγηση συνήθους αναρρωτικής άδειας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 του π.δ. 80/2015. Στην περίπτωση που έχει ήδη χορηγηθεί συνήθης αναρρωτική άδεια για τους ίδιους λόγους υγείας και δεν είναι δυνατή η χορήγηση νέας συνήθους αναρρωτικής άδειας για τον λόγο ότι η απαιτούμενη διάρκεια αυτής υπερβαίνει αθροιστικά με την πρώτη τους δύο (2) μήνες, Α.Ν.Υ.Ε. προτείνει τη χορήγηση πρώτης μακράς αναρρωτικής άδειας και τη χρονική διάρκεια αυτής. Στην περίπτωση


που η Α.Ν.Υ.Ε. γνωματεύσει ότι το εξεταζόμενο στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πάσχει από νόσημα ή πάθηση ή τραύμα το οποίο δύναται να θεραπευτεί εντός χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου των δύο (2) μηνών, προτείνει τη χορήγηση πρώτης μακράς αναρρωτικής άδειας και τη χρονική διάρκεια αυτής. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4, η Α.Ν.Υ.Ε., προτείνει τη θέση του εξεταζόμενου στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου».


 


Άρθρο 4


Το άρθρο 10 του π.δ. 37/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:


«Άρθρο 10


Λήξη μακρών αναρρωτικών αδειών


1.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τελούν σε πρώτη μακρά αναρρωτική άδεια παρουσιάζονται υποχρεωτικά, πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη της άδειάς τους, ενώπιον της Α.Ν.Υ.Ε. η οποία μετά από εξέταση αποφαίνεται για την κατάσταση της υγείας τους. Στην περίπτωση που η Α.Ν.Υ.Ε. αποφανθεί ότι το νόσημα ή η πάθηση ή το τραύμα έχει θεραπευτεί, τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κρίνονται ικανά και επανέρχονται με τη λήξη της άδειάς τους στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας χωρίς καμία άλλη διατύπωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13. Στην περίπτωση που η Α.Ν.Υ.Ε. αποφανθεί ότι το νόσημα ή η πάθηση ή το τραύμα δεν έχει θεραπευτεί, προτείνει τη χορήγηση δεύτερης μακράς αναρρωτικής άδειας. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η Υπηρεσία Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλλει τη γνωμάτευση της Α.Ν.Υ.Ε. στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος χορηγεί τη δεύτερη μακρά αναρρωτική άδεια.


2.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τελούν σε δεύτερη μακρά αναρρωτική άδεια, παρουσιάζονται υποχρεωτικά, πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη της άδειάς τους, ενώπιον της Α.Ν.Υ.Ε. η οποία μετά από εξέταση αποφαίνεται για την κατάσταση της υγείας τους. Στην περίπτωση που η Α.Ν.Υ.Ε. αποφανθεί ότι το νόσημα ή το τραύμα έχει θεραπευτεί, τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κρίνονται ικανά και επανέρχονται με τη λήξη της άδειάς τους στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας χωρίς καμία άλλη διατύπωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13. Στην περίπτωση που η Α.Ν.Υ.Ε. αποφανθεί ότι το νόσημα ή η πάθηση ή το τραύμα επιδέχεται θεραπεία, προτείνει τη χορήγηση τρίτης μακράς αναρρωτικής άδειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η Υπηρεσία Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλλει τη γνωμάτευση της Α.Ν.Υ.Ε. στον Αρχηγό Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος χορηγεί την τρίτη μακρά αναρρωτική άδεια.


3.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τελούν σε τρίτη μακρά αναρρωτική άδεια, παρουσιάζονται υποχρεωτικά, πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη της άδειάς τους ενώπιον της Α.Ν.Υ.Ε., η οποία μετά από εξέταση αποφαίνεται για


την κατάσταση της υγείας τους. Στην περίπτωση που η Α.Ν.Υ.Ε. αποφανθεί ότι το νόσημα ή η πάθηση ή το τραύμα έχει θεραπευτεί, τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κρίνονται ικανά και επανέρχονται με τη λήξη της αδείας τους στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας χωρίς καμία άλλη διατύπωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13. Στην περίπτωση που η Α.Ν.Υ.Ε. αποφανθεί ότι το νόσημα ή η πάθηση ή το τραύμα συνεχίζει να προ- καλεί σωματική ανικανότητα, δεν χορηγείται νέα άδεια και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 35 και 43 του π.δ. 81/2012 (Α’139), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13».


 


Άρθρο 5


Μεταβατική διάταξη


1.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος τελούν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, τοποθετούνται σε Κεντρικές ή σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 του π.δ. 37/2012, μετά την τροποποίησή του με το παρόν διάταγμα, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου.


2.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος τελούν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, υποβάλλονται σε επανεξέταση της σωματικής τους ικανότητας εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή του, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την έκδοση της πράξης με την οποία τέθηκαν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, τοποθετούνται σε Κεντρικές ή σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 του π.δ. 37/2012, μετά την τροποποίησή του με το παρόν διάταγμα, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης.


 


Άρθρο 6


Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2022