Αλλαγές στη στάθμευση των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

12.12.22

Αλλαγές στη στάθμευση των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων


 Αριθμ. 376663 – ΦΕΚ Τεύχος Β 6205/06.12.2022

Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων εγκαταστάσεων σταθμών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων ως και συμπληρωματικών εντός αυτών λοιπών εγκαταστάσεων (εμπορικών, παροχής υπηρεσιών).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας σταθμών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, και συμπληρωματικών εντός των ανωτέρω εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων (εμπορικών, παροχής υπηρεσιών).
Όπου αλλού δεν ορίζεται από την παρούσα διαφορετικά, εφαρμόζεται το π.δ. 455/1976 (Α’ 169). Οι σταθμοί μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων επιτρέπεται να λειτουργούν ως ανεξάρτητες εγκαταστάσεις ή ως συμπληρωματικές, εντός και άλλων εγκαταστάσεων εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. Από άποψη χρήσεως τους, οι ως άνω σταθμοί διακρίνονται σε:
α. Ιδιωτικής χρήσεως και
β. Δημόσιας χρήσεως.

2. «Σταθμός μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων», ή αλλιώς «σταθμός»: είναι ο ειδικός χώρος που προορίζεται για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Ο υπόψη χώρος μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα ανεξάρτητα τμήματα των εξής κατηγοριών:
α. Χώρος κλειστός στεγασμένος εντός κτιριακής εγκατάστασης,
β. χώρος στεγασμένος μερικώς ανοικτός από μία ή περισσότερες πλευρές,
γ. υπαίθριος χώρος με ή χωρίς χρήση σκιάστρου,
δ. οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω χώρων.
Οι ανωτέρω σταθμοί δεν απαιτείται να έχουν ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια στεγασμένου χώρου (κλειστού ή μερικώς ανοικτού) ούτε οποιοσδήποτε περιορισμό όσον αφορά στον αριθμό των θέσεων στάθμευσης των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

3. «Χώρος στάθμευσης»: νοείται το τμήμα του σταθμού που προορίζεται για τη στάθμευση μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (ολική ή μερική διημέρευση ή διανυκτέρευση). Ο χώρος στάθμευσης αποτελείται από:
α. «θέσεις στάθμευσης»: ευκρινώς οριοθετημένα τμήματα του οικοπέδου, γηπέδου ή κτιρίου που προορίζονται για τη στάθμευση των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Κατά μήκος των θέσεων στάθμευσης υφίσταται και νησίδα προσπέλασης.
β. «λωρίδες κυκλοφορίας»: κατάλληλα διαμορφωμέ-
νες, εντός του σταθμού, λωρίδες και χώροι ελιγμών των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων για την πρόσβαση στις θέσεις στάθμευσης.
γ. «νησίδα προσπέλασης»: είναι η νησίδα που προο-
ρίζεται για την πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης και για την εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισμού των θέσεων στάθμευσης. Κατ’ ελάχιστο κάθε νησίδα φέρει ένα κάδο απορριμμάτων και διαθέτει την υποδομή για υδραυλική εγκατάσταση παροχής νερού.

4. «Χώρος αναμονής»: νοείται το τμήμα του σταθμού που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την προσωρινή διευθέτηση και αναμονή των εισερχόμενων και εξερχόμενων προς και από τον σταθμό μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ο οποίος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για τη στάθμευση αυτών.

5. «Ωφέλιμη επιφάνεια»: νοείται η επιφάνεια του χώρου στάθμευσης που αποτελείται από την επιφάνεια των θέσεων στάθμευσης και την επιφάνεια των λωρίδων κυκλοφορίας του σταθμού, υπολογίζεται δε ως το άθροισμα των εμβαδών αυτών. Οι σταθμοί κατηγοριοποιούνται σε μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 455/1976 (Α’ 169).

6. «Βοηθητικές εγκαταστάσεις»: το σύνολο των απαιτούμενων κατασκευών, κτιρίων, διαμορφώσεων και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου στάθμευσης για χρήση από το προσωπικό του σταθμού για την εύρυθμη λειτουργία του.

7. «Συμπληρωματικές εγκαταστάσεις»: είναι οι λοιπές εγκαταστάσεις που δεν συνδέονται άμεσα με τη στάθμευση των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και αποσκοπούν στην παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών προς τους οδηγούς των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων ή τρίτους.

8. «Ακτινική απόσταση»: είναι η απόσταση μετρούμε-νη ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου προβολής των ορίων του οικοπέδου ή γηπέδου του σταθμού από άλλα κτίρια, περιγράμματα αρχαιολογικών χώρων και σημεία, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

9. «Εκμεταλλευτής του σταθμού»: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου λειτουργεί ο σταθμός. Οι υπάλληλοι, με εξαρτημένη σχέση εργασίας, του σταθμού πρέπει να κατέχουν άδεια οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας με τα εξυπηρετούμενα οχήματα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα).

10. «Μοτοποδήλατο»: ελαφρύ μηχανοκίνητο δίκυκλο, τρίκυκλο ή τετράκυκλο όχημα, με μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα 45 χλμ./ώρα. Αυτά τα οχήματα είναι τα εξής:
α. Το δίκυκλο μοτοποδήλατο (L1e-Β) με κινητήρα κυβισμού ≤ 50 cm3 εάν η διάταξη πρόωσης του οχήματος περιλαμβάνει έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης επιβαλλόμενης ανάφλεξης (positive ignition PI) ή με κινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ή καθαρής ισχύος ≤ 4 κιλοβάτ (kW), ≤
β. το τρίκυκλο μοτοποδήλατο (L2e): τρίκυκλα με κινητήρα κυβισμού ≤ 50 cm3 με κυβισμό κινητήρα ≤ 50 cm3 για κινητήρα PI ή ≤ 500 cm3 για κινητήρα ανάφλεξης με συμπίεση (compression ignition CI) ή με κινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ή καθαρής ισχύος ≤ 4 κιλοβάτ (kW) και μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία ≤ 270 kg και τα οποία διαθέτουν έως δύο (2) θέσεις καθίσματος, συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του οδηγού,
γ. το μηχανοκίνητο δίκυκλο (L1e-A), τρίκυκλο ή τετράκυκλο ποδήλατο: ποδήλατα που έχουν σχεδιαστεί για ποδηλάτηση, με βοηθητική μηχανή πρόωσης για υποβοήθηση της ποδηλάτησης με μέγιστη συνεχή ονομαστική ή καθαρή ισχύ ≤ 1 κιλοβάτ (kW) και διακοπή της ισχύος της σε ταχύτητες οχήματος ≤ 25 χλμ./ώρα,
δ. το ελαφρύ τετράκυκλο (L6e), με μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία ≤ 425 kg με κυβισμό κινητήρα ≤ 50 cm3 για κινητήρα PI ή ≤ 500 cm3 για κινητήρα CI και διαθέτουν έως δύο (2) θέσεις καθίσματος, συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του οδηγού.

11. «Μοτοσικλέτα»: Κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα με ή χωρίς καλάθι, του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του κινητήρα είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών.

12. «Ποδήλατο»: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 κιλοβάτ (kW) και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ./ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση.

 Άρθρο 3

Θέση

Άρθρο 4
Κυκλοφοριακή σύνδεση – χώρος αναμονής

Άρθρο 5
Θέσεις στάθμευσης

Άρθρο 6
Λωρίδες κυκλοφορίας

Άρθρο 7
Κτήριο – χωροταξία σταθμού

Άρθρο 8
Παραβάσεις και εύρος πλαισίου κυρώσεων

Άρθρο 9
Προδιαγραφές μελέτης σήμανσης

Άρθρο 10
Συμπληρωματικές εγκαταστάσεις του σταθμού

Άρθρο 11
Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας

Άρθρο 12
Κυρώσεις

Άρθρο 13
Επιθεώρηση εγκατάστασης

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 15
Παράρτημα

Το Παράρτημα της παρούσας, προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αριθμ. 376663 – ΦΕΚ Τεύχος Β 6205/06.12.2022
Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων εγκαταστάσεων σταθμών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων ως και συμπληρωματικών εντός αυτών λοιπών εγκαταστάσεων (εμπορικών, παροχής υπηρεσιών)

 

 

 Πηγή