Αλλαγή στο ωράριο εισόδου και εξυπηρέτησης πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

5.12.22

Αλλαγή στο ωράριο εισόδου και εξυπηρέτησης πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες


 Κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»


 


Με διάταξη του νομοσχεδίου αυτού επέρχεται αλλαγή στο ωράριο εισόδου και εξυπηρέτησης πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες


 


Συγκεκριμένα οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:


Άρθρο 64

Ωράριο εισόδου και εξυπηρέτησης πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες – Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 1 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου


1. Στο άρθρο 1 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄299), περί του χρόνου εργασίας, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 1157/1981 (Α΄126), μετά την παρ. 6 προστίθεται παρ. 6Α, ως εξής:


«6Α. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται ενιαία για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες το ωράριο εισόδου των πολιτών και οι ώρες εξυπηρέτησής τους.


Με την ίδια απόφαση, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του οικείου Υπουργού ή του επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής, δύναται να καθορίζονται ειδικό ωράριο εισόδου και εξυπηρέτησης των πολιτών, καθώς και ο τρόπος εξυπηρέτησής τους.


Σε περίπτωση εξυπηρέτησης του κοινού και μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, στην απόφαση του πρώτου εδαφίου συμπράττει και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού καθώς και για τα νομικά πρόσωπά τους, αρμόδιος για τον καθορισμό ειδικού ωραρίου κατά τα ανωτέρω είναι ο οικείος Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


Ειδικές διατάξεις περί της διαδικασίας καθορισμού του ωραρίου εισόδου και εξυπηρέτησης πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν σε ισχύ.»

2. Αποφάσεις καθορισμού εισόδου και εξυπηρέτησης πολιτών που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1.

Πηγή