Ανάδειξη αναδόχου: Ακόμη 4 ΠΠΛΣ αποκτά το Λιμενικό - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

14.3.23

Ανάδειξη αναδόχου: Ακόμη 4 ΠΠΛΣ αποκτά το Λιμενικό


Ήταν 8-10-2021 όταν αναρτήθηκε η αριθ. 12/2021 Διακήρυξη του ΥΝΑΝΠ για την προμήθεια δύο (02) παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων, με δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι επιπλέον δύο (02) παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης (εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης) εξήντα εκατομμυρίων ευρώ # 60.000.000,00 € # (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.


Σήμερα, σχεδόν δεκαεπτά (17) μήνες μετά και ύστερα από πολλά «εμπόδια» από ανταγωνιστές (προδικαστικές προσφυγές, αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής), εγκρίθηκε και έγινε αποδεκτή από τον ΥΝΑΝΠ κ. Γιάννη Πλακιωτάκη η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «Cantiere Navale Vittoria spa» (ΑΔΑ: 6Ρ644653ΠΩ-4ΚΩ), καθόσον η οικονομική προσφορά του πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθ. 12/2021 Διακήρυξης του ΥΝΑΝΠ και η οποία ανέρχεται (για 2 σκάφη) στο ποσό των είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ #29.998.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.) [και, εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης, η συνολική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα εκατομμύριων εννιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ #59.996.000,00€# για το σύνολο των τεσσάρων σκαφών], ήτοι #14.999.000,00€ ανά σκάφος.


Με άλλα λόγια, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θα προμηθευθεί 2 (με δικαίωμα προαίρεσης για άλλα 2) Περιπολικά Πλοία τύπου P355GR μήκους 38,6 μ.  Υπενθυμίζεται ότι το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ήδη έχει ενταγμένες και επιχειρησιακά ενεργές στο στόλο του 4 τέτοιες μονάδες (σειρά 900, 910, 920, 930), που προμηθεύτηκε με κατασκευαστή τον αναδειχθέντα ανάδοχο.


Επισημαίνεται, τέλος, ότι η ανάδειξη ως αναδόχου του οικονομικού φορέα που σχεδίασε και ναυπήγησε τα πρώτα 4 σκάφη P355GR θεωρείται πλεονέκτημα, καθώς η εν λόγω κατηγορία του στόλου του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θα έχει την απαιτούμενη ομοιομορφία των μονάδων επιφανείας, ώστε η λειτουργική υποστήριξή τους να είναι βιώσιμη και αποδοτική.  Επίσης, είναι βέβαιο ότι θα δώσει τη δυνατότητα στο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ να αποσύρει αισίως και τα τελευταία σκάφη του στόλου των ABEKING, που, θυμίζεται ότι, υπηρετούν πιστά και αδιάλειπτα το Λιμενικό από το 1977!!!