Ξεκινούν οι δωρεάν εξετάσεις του τραχήλου της μήτρας - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

18.3.23

Ξεκινούν οι δωρεάν εξετάσεις του τραχήλου της μήτρας


 Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει τις Μονάδες Φροντίδας Υγείας να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «Σπύρος Δοξιάδης» για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας


 


Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ


«Με την αριθμ. 59/882/2-3-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ εγκρίθηκε η ανάρτηση της Πρόσκλησης και του Παραρτήματος αυτής, προς τις Μονάδες Φροντίδας Υγείας για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση της Δράσης για τη Δημόσια Υγεία «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας» κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία Γ Π. οικ. Δ1β/Γ.Π.οικ. 66354/17-11-2022 (Β’ 6001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης/ ΚΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δυνάμει της υπό στοιχεία Γ.Π. οικ. Δ1β Γ.Π.οικ. 72711/19-12-2022 (Β’ 6651) Κοινής Υπουργικής Απόφασης/ΚΥΑ.


Επισυνάπτεται η Πρόσκληση και οι λεπτομέρειες συμμετοχής των ενδιαφερόμενων Παρόχων στη Δράση «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας».


Η συμμετοχή των παρόχων θα γίνει μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων του ΕΟΠΥΥ, με έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας στις 27/3/2023.


Οι δωρεάν εξετάσεις για τους πολίτες, θα γίνονται από τις δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας, ενώ οι συμμετέχοντες γιατροί και ιδιώτες δεν θα λάβουν καμία αμοιβή από τους δικαιούχους»


 


 


Δωρεάν Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας (τεστ ΠΑΠ). Δικαιούχοι (ωφελούμενοι) και διαδικασία


Αριθμ. Δ1β/Γ.Π.οικ. 66354 – ΦΕΚ Τεύχος Β 6001/24.11.2022

Ειδικότερα θέματα υλοποίησης της Δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας»


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

αποφασίζουμε:


Άρθρο 1

Σκοπός, αρμόδιες αρχές, πάροχοι


1. Σκοπός της παρούσας είναι η εξειδίκευση των όρων, των προϋποθέσεων, των προδιαγραφών και της διαδικασίας υλοποίησης της Δράσης για τη δημόσια υγεία «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας» (Δράση) που εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ), για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, τη βελτίωση του δεικτών ίασης αυτού και συνακόλουθα τη μείωση του δείκτη θνητότητας της νόσου καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας και της ζωής των γυναικών.


2. Αρμόδια για την κατάρτιση, το συντονισμό και την εποπτεία της Δράσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4958/2022 (Α’ 142), είναι η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ) με στόχο τη δευτερογενή πρόληψη που αναπτύσσεται εντός του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης».


3. Αρμόδιος Φορέας υλοποίησης της Δράσης, κατά την έννοια της παρ. 40 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4498) περί του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ορίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) του άρθρου 17 του ν. 3918/2011 (Α’ 31).


4. Στη Δράση δύνανται να συμμετάσχουν δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας (Πάροχοι). Ως Μονάδες Φροντίδας Υγείας νοούνται οι Μονάδες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως ενδεικτικά τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Τ.Ο.Μ.Υ., τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, οι ιατροί, τα πολυϊατρεία, τα διαγνωστικά εργαστήρια, οι ιδιωτικές κλινικές που λειτουργούν εξωτερικά τμήματα εκτέλεσης των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα Δράση, και κάθε άλλη δομή που αναγνωρίζει το κράτος και παρέχει νόμιμα ιατρικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες φροντίδας υγείας.


Άρθρο 2

Πεδίο Εφαρμογής


Ωφελούμενες της Δράσης είναι οι Ελληνίδες πολίτες και οι γυναίκες πολίτες λοιπών χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:


α) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ είκοσι ενός (21) και εξήντα πέντε (65) ετών β) διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

γ) δεν έχουν υποστεί, μερική ή ολική, υστερεκτομή λόγω καρκίνου,

δ) δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκινική νόσο του τραχήλου της μήτρας τύπου C 53.0, 1, 8, 9,

ε) δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του σώματος της μήτρας τύπου C 54.0, C 55.0,

στ) δεν έχουν διενεργήσει εξέταση PAP-TEST, κατά τα τρία (3) ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος της παρούσας,

ζ) εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ είκοσι ενός (21) και είκοσι εννέα (29) ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα τρία (3) ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος της παρούσας,

η) εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ τριάντα (30) και εξήντα πέντε (65) ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος της παρούσας.


Άρθρο 3

Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας συμμετοχής των ωφελούμενων στη Δράση


1. Οι ωφελούμενες συμμετέχουν στη Δράση με την αυτόματη έκδοση του παραπεμπτικού εξέτασης PAPTEST ή HPV-DNA TEST το οποίο έχει ισχύ έξι (6) μηνών.

2. Οι ωφελούμενες συμμετέχουν στη Δράση με την έκδοση του παραπεμπτικού της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ανά ηλικιακές ομάδες, με την εξής χρονική προτεραιότητα:


α) αρχικώς συντάσσονται παραπεμπτικά PAP-TEST για τις Ωφελούμενες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 21-25 και παραπεμπτικά HPV-DNA TEST για τις Ωφελούμενες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 30-35,


β) εντός ευλόγου χρόνου, όχι πέραν των έξι (6) μηνών μετά την ημερομηνία δημιουργίας των υπό α) παραπεμπτικών, συντάσσονται παραπεμπτικά PAP- TEST για τις Ωφελούμενες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 2629 και παραπεμπτικά HPV-DNA TEST για τις Ωφελούμενες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 36-40.


γ) εντός ευλόγου χρόνου, όχι πέραν των έξι (6) μηνών μετά την ημερομηνία δημιουργίας των υπό β) παραπεμπτικών, συντάσσονται παραπεμπτικά HPV- DNA TEST για τις Ωφελούμενες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 41-50,


δ) εντός ευλόγου χρόνου, όχι πέραν των έξι (6) μηνών μετά την ημερομηνία δημιουργίας των υπό γ) παραπεμπτικών, συντάσσονται παραπεμπτικά HPV- DNA TEST για τις Ωφελούμενες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 51-60,


ε) εντός ευλόγου χρόνου, όχι πέραν των έξι (6) μηνών μετά την ημερομηνία δημιουργίας των υπό δ) παραπεμπτικών, συντάσσονται τα παραπεμπτικά HPV- DNA TEST για τις Ωφελούμενες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 61-65.


3. α) Όσες ωφελούμενες έχουν ενεργοποιήσει, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο μονό της υπ’ αρ. 3578/04.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3234), έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, τη διαδικασία συνταγογράφησης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, ενημερώνονται για την αυτόματη έκδοση του παραπεμπτικού είτε μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο κινητό τους τηλέφωνο ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σχετική υπενθύμιση τους αποστέλλεται εκ νέου μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο κινητό τους τηλέφωνο σε περίπτωση μη εκτέλεσης του παραπεμπτικού εντός έξι (6) μηνών.


β) Οι λοιπές ωφελούμενες δύνανται, με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους, να αιτηθούν σε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Υγείας της επιλογής τους, την εμφάνιση του παραπεμπτικού στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το οποίο διαλειτουργεί με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) για το σκοπό ανάκτησης του παραπεμπτικού.


4. Άπασες οι ωφελούμενες, ενημερώνονται για την επιλεξιμότητά τους καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης κατά την επίσκεψή τους σε οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Υγείας ενώ γενική ενημέρωση των πολιτών για τη Δράση επιτυγχάνεται μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ), μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.


Άρθρο 4

Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας συμμετοχής των παρόχων στη Δράση


1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκδίδει δημόσια πρόσκληση, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του, καλώντας τις δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας, ανεξαρτήτως εάν είναι ή όχι συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και οι οποίες πληρούν τους όρους που τίθενται στην Πρόσκληση και τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της παρούσας, όπου απαιτείται, να συμμετάσχουν στη Δράση. Η Πρόσκληση παραμένει ανοικτή για όσο χρονικό διάστημα υλοποιείται η Δράση.


2. Στην Πρόσκληση καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι συμμετοχής στη Δράση και ενσωματώνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της παρούσης. Η πρόσκληση διακρίνει τέσσερις (4) φάσεις υλοποίησης της Δράσης. Οι φάσεις υλοποίησης της Δράσης είναι:


i) η επίσκεψη της ωφελούμενης σε Μονάδα Φροντίδας Υγείας όπως τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Τ.Ο.Μ.Υ., τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, τα πολυϊατρεία, τα διαγνωστικά εργαστήρια, οι ιδιωτικές κλινικές που λειτουργούν εξωτερικά τμήματα εκτέλεσης των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα Δράση, προκειμένου να συλλεγεί δείγμα ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκει η ωφελούμενη. Ιδίως για την ηλικιακή ομάδα ωφελούμενων 30-65 ετών η λήψη δείγματος γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α,


ii) η εργαστηριακή ανάλυση του δείγματος με τη μέθοδο PAP-TEST για την ηλικιακή ομάδα 21-29 ετών και η εργαστηριακή ανάλυση του δείγματος με τη μέθοδο HPV-DNA TEST και εν συνεχεία, όπου απαιτείται, με τη μέθοδο PAP-TEST τηρουμένων των προδιαγραφών του Παραρτήματος Α για την ηλικιακή ομάδα 30- 65 ετών,


iii) η κολποσκόπηση από γυναικολόγο δημόσιας ή ιδιωτικής Μονάδας Φροντίδας Υγείας για την λήψη δείγματος με τη μέθοδο της βιοψίας, και


iv) η ιστολογική ανάλυση του ληφθέντος με βιοψία υλικού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα της παρούσας κοινή υπουργική απόφαση.


3. Οι δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας συμμετέχουν στη Δράση μέσω της ειδικής για τη Δράση πλατφόρμας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποδεχόμενες, όπου απαιτείται, τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της παρούσας και τους γενικούς και ειδικούς όρους συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.


4. Για τους σκοπούς δημόσιας υγείας της παρούσας Δράσης, εφόσον η Μονάδα Φροντίδας Υγείας που συμμετέχει στη Δράση δεν διαθέτει η ίδια εργαστήριο ανάλυσης δειγμάτων το οποίο να πληροί τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α, επιλέγει για την ανάλυση HPV-DNA TEST εργαστήριο τρίτου προσώπου το οποίο πληροί τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α. Η συμμετέχουσα στη Δράση Μονάδα Φροντίδας Υγείας δηλώνει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το εργαστήριο του τρίτου προσώπου το οποίο θα αναλύσει εργαστηριακά το δείγμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α. Το εργαστήριο τρίτου προσώπου συμμετέχει στη Δράση δηλώνοντας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ότι πληροί τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α και αποδέχεται τους όρους της Πρόσκλησης.


5. Οι Μονάδες Φροντίδας Υγείας που συμμετέχουν στη Δράση αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ).


 


 
 


 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 21 ΚΑΙ 29 ΕΤΩΝ


Άρθρο 5

ΕΞΕΤΑΣΗ PAP TEST


Άρθρο 6

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ PAP-TEST


Άρθρο 7

ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΨΙΑ


Άρθρο 8

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΨΙΑΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30 ΚΑΙ 65 ΕΤΩΝ


Άρθρο 9

ΕΞΕΤΑΣΗ HPV-DNA TEST


Άρθρο 10

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ HPN-DNA TEST


Άρθρο 11

ΕΞΕΤΑΣΗ PAP-TEST ΕΠΙ ΤΟΥ ΗΔΗ ΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ


Άρθρο 12

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ PAP-TEST


Άρθρο 13

ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΨΙΑ


Άρθρο 14

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΨΙΑΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 15

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ


Άρθρο 16

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ


Άρθρο 17

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 18

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ


Άρθρο 19

ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ HPV-DNA TEST


 


Αναλυτικά η ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος Β 6001/24.11.2022)


Με διάταξη του νόμου 4958/2022 υλοποιείται η δράση δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας»


Νόμος 4958/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 142/21.07.2022

Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις


Άρθρο 36

Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας»


Πηγή