Αποστρατεία ενός Αντιναυάρχου - αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

19.3.23

Αποστρατεία ενός Αντιναυάρχου - αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 18 Μαρτίου 2023 μετά από πρόταση του  Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα  του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως ισχύει, του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75), των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 3, των  άρθρων 5, 7 και 14, των παρ. 2, 4 και 6 του άρθρου 37 και του άρθρου 39 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει  και της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 58/2012 (Α΄ 108): 

Π ί ν α κ α ς Β΄ 

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Αργυράκης Ιωάννης του Γεωργίου (Α.Μ. 874

Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Αντιναύαρχος - αρχαιότερος Υπαρχηγός ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Αργυράκης Ιωάννης του Γεωργίου (Α.Μ. 874), λόγω εγγραφής του στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους». 

Ο παραπάνω, κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, διατηρεί ε π ί τ ι μ ή τον τίτλο του αρχαιότερου Υπαρχηγού του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εγγράφεται δε στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 37/2012. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ