Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στη Δεξαμενή Συνοριοφυλάκων και την ανάπτυξη σε επιχειρήσεις του Frontex στην αλλοδαπή - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

9.3.23

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στη Δεξαμενή Συνοριοφυλάκων και την ανάπτυξη σε επιχειρήσεις του Frontex στην αλλοδαπή


 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στη Δεξαμενή Συνοριοφυλάκων και την ανάπτυξη σε επιχειρήσεις του Frontex στην αλλοδαπή».

ΣΧΕΤ: (α) Κανονισμός ΕΕ 2019/1896 για την σύσταση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής-Ακτοφυλακής.

(β) Αριθ. πρωτ. 05/2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Frontex [Ref. Ares(2023) 671592-30.01.2023].

(γ) Ν. 4770 (2021/Α’ 15), άρθρο 33.

(δ) Αριθ. Πρωτ.: 2521.7-1/26432/07-05-2020 Απόφαση κ. ΥΝΑΝΠ.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του (α) σχετικού η σύνθεση του Μονίμου Σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής απαρτίζεται από τις ακόλουθες Κατηγορίες:

Κατηγορία 1 (Statutory Staff): Επιχειρησιακό προσωπικό που προσλαμβάνεται από τον Frontex και υπάγεται σε αυτόν.

Κατηγορία 2 (Long-term Secondment): Επιχειρησιακό προσωπικό των Κ-Μ μακράς απόσπασης που αποσπάται στον Frontex για 2 χρόνια (με δυνατότητα παράτασης 1-2 χρόνια).

Κατηγορία 3 (Short-term Deployment): Επιχειρησιακό προσωπικό των Κ-Μ βραχυχρόνιας διάθεσης που διατίθεται στον Frontex, για χρονικό διάστημα μέχρι (04) μήνες.

Κατηγορία 4 (Rapid Reaction): Εφεδρεία Ταχείας Επέμβασης, αποτελούμενη από προσωπικό των Κ-Μ που τηρείται σε κατάσταση αναμονής και διατίθεται σε έκτακτες περιπτώσεις για Επιχειρήσεις Ταχείας Επέμβασης (Rapid Border Intervention), εφόσον οι Κατηγορίες 1 έως 3 έχουν εξαντληθεί. Τα στελέχη τελούν υπό κατάσταση ετοιμότητας και ενεργοποιούνται κατά τη διαδικασία ταχείας επέμβασης όποτε τυχόν απαιτηθεί, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση της άμεσης διαθεσιμότητας εφόσον κληθούν.

2. Με τη (β) σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Frontex καθορίσθηκαν τα προφίλ (ειδικότητες) του διατιθέμενου προσωπικού και προσδιορίσθηκαν οι απαιτήσεις που αφορούν σε κάθε ένα από αυτά, κυρίως ως προς τις αρμοδιότητές τους και τα ελάχιστα προσόντα που ανάλογα πρέπει να πληρούν.

Τα ανωτέρω προφίλ συνίστανται στα ακόλουθα, ενδιαφέροντος ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ:

(α) Αξιωματικός Υποστήριξης Επιχειρήσεων Frontex (β) Αφενημερωτής, (γ) Εμπειρογνώμονας ελέγχου ταξιδιωτικών εγγράφων, (δ) Εμπειρογνώμονας κλεμμένων οχημάτων, (ε) Αξιωματικός Πληροφοριών, (στ) Εμπειρογνώμονας διασυνοριακού εγκλήματος, (ζ) Εμπειρογνώμονας επί θεμάτων Λειτουργιών Ακτοφυλακών (η) Συνοδός Σκύλου, (θ) Mέλος Πληρώματος.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

3. Κατόπιν των ανωτέρω, τα ενδιαφερόμενα στελέχη, ανεξαρτήτως βαθμού, καλούνται να δηλώσουν υπηρεσιακά, την επιθυμία συμμετοχής τους στη Δεξαμενή Συνοριοφυλάκων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, συμπληρώνοντας την ειδική για το σκοπό αυτό επισυναπτόμενη φόρμα αίτησης.

4. Η πρόσκληση μαζί με την φόρμα αίτησης και τη σχετική νομοθεσία έχουν αναρτηθεί στην εσωτερική ιστοσελίδα του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στον σύνδεσμο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ → ΥΟΘΕ.

Στις αιτήσεις συμπληρώνονται:

(α) το προφίλ [έως δύο (02)] που τα στελέχη επιθυμούν να αναλάβουν, για τις περιπτώσεις εκείνες που άπτονται αρμοδιοτήτων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 της παρούσας.

(β) το επιθυμητό καθεστώς δραστηριοποίησης υπό τις ακόλουθες Κατηγορίες προσωπικού: μακράς απόσπασης (Κατηγορία 2) ή/και βραχυχρόνιας διάθεσης (Κατηγορία 3).

(γ) η τυχόν επιθυμία ανάπτυξης κατά τη διαδικασία ταχείας επέμβασης (Κατηγορία 4), αναλαμβάνοντας για τα επόμενα 3 έτη την υποχρέωση άμεσης διαθεσιμότητάς τους από σχετικής ειδοποίησής τους.

(δ) η προϋπηρεσία και οι σχετικές εκπαιδεύσεις από τα οποία αποδεικνύεται η κατάρτιση αναφορικά με το αντικείμενο.

5. Επισημαίνεται ότι τα στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ τα οποία ήδη αποτελούν μέλη της υπάρχουσας Δεξαμενής ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ θα πρέπει εφόσον επιθυμούν την παραμονή τους στην Δεξαμενή να υποβάλουν εκ νέου σχετική φόρμα αίτησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις (και τα ανανεωμένα προφίλ) της παρούσας. Αντίστοιχα η μη υποβολή νέας αίτησης συνεπάγεται την διαγραφή τους από αυτήν.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

6. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή που θα απαρτίζεται από στελέχη των αρμόδιων Διευθύνσεων Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με βάση:

(α) τις απαιτούμενες ικανότητες της (β) σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Frontex, όπως αυτές συνοπτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι το οποίο επισυνάπτεται για κάθε επιμέρους προφίλ.

(β) το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας για έκαστο προφίλ, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπολείπεται της καλής γνώσης της αγγλικής (επιπέδου Β2).

(γ) την υπηρεσιακή κατάσταση των υποψηφίων και ειδικότερα τα υποψήφια στελέχη θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως “εξαίρετοι” ή “λίαν καλοί” κατά την τελευταία πενταετία, να έχουν κριθεί ευμενώς από τα Συμβούλια Κρίσεων, κατά την τελευταία πενταετία, να μην έχουν κριθεί ως “παραμένοντες στον ίδιο βαθμό”, να μην τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, να μην τελούν σε κατάσταση μακράς αναρρωτικής άδειας, να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή και να μην διώκονται ποινικά για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος. Ομοίως, να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης για τα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της καταπίεσης, της υπεξαγωγής, ή νόθευσης εγγράφου, των αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, των παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της παράνομης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας.

(δ) την προϋπηρεσία των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες για κάθε προφίλ προϋποθέσεις του Παραρτήματος Ι και όπως αυτά ορίζονται από τις Ημερήσιες Διαταγές σχετικές με την ανάθεση των καθηκόντων τους.

(ε) την εμπειρία των υποψηφίων σε αποστολές του Frontex στην αλλοδαπή μέσω της συμμετοχής τους στην προηγούμενη δεξαμενή Συνοριοφυλάκων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, υπό τα προφίλ ενδιαφέροντος.

(στ) τις συναφείς με το προφίλ εκπαιδεύσεις που οι υποψήφιοι έχουν λάβει, συνοδευόμενες με τα τυχόν χορηγηθέντα πιστοποιητικά.

7. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται ιεραρχικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Προσωπικού (dp.metatheseis@hcg.gr) και στην Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (imsb@hcg.gr) μέχρι και την 31η Μαρτίου 2023 και δεν δεσμεύουν την Υπηρεσία.