Προαγωγή Σημαιοφόρων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

2.10.23

Προαγωγή Σημαιοφόρων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 23 Σεπτεμβρίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις: 

α) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311),

β) της παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει, 

γ) του άρθρου 23 του ν. 4532/2018 (Α΄ 63) και του άρθρου 17 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116).

 2. Το π.δ. 87/2023 (Α΄151).

 3. Το από 29 Ιουλίου 2023 προεδρικό διάταγμα περί κύρωσης πινάκων τακτικών κρίσεων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (274) Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, έτους 2023 (Α΄ 1961):

 

Α. Προάγονται οι κάτωθι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), απόφοιτοι της   Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων:

1. ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ Φώτιος του Γεωργίου (ΑΜ 4295)

2. ΚΟΡΟΒΕΖΗΣ Ιωάννης του Θεοδώρου (ΑΜ 4336)

3. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Γεωργίου (ΑΜ 4358)

4. ΚΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Δημητρίου (ΑΜ 4436)

5. ΤΣΑΒΑΛΑΣ Ευστάθιος του Γεωργίου (ΑΜ 4460)

στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 30 Ιουλίου 2023, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του ν.4532/2018 και ακολούθως στο πλαίσιο της διοικητικής τους αποκατάστασης προάγουμε αυτούς αναδρομικά στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ από 30 Ιουλίου 2022, μετά την αναγνώριση ενός (01) έτους στρατιωτικής θητείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4551/2018.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ