Πληρωμή επιδόματος σίτισης στους σπουδαστές ΑΕΝ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

9.10.23

Πληρωμή επιδόματος σίτισης στους σπουδαστές ΑΕΝ


 Αριθμ. 2812.50/68287 – ΦΕΚ τεύχος Β 5864/06.10.2023

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών/τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

αποφασίζουμε:


Άρθρο 1


Το ύψος του ετήσιου επιδόματος σίτισης των σπουδαστών Α.Ε.Ν. μεικτής φοίτησης, ορίζεται σε εξακόσια (600,00) ευρώ ανά σπουδαστή για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023, το οποίο περιορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ για τα έτη για τα οποία προβλέπεται εκπαιδευτικό ταξίδι κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Ενότητα Α του άρθρου 3 της παρούσας.


Άρθρο 2

Καταβολή επιδόματος σίτισης σπουδαστών/τριών Α.Ε.Ν.


1. Ορίζουμε όπως η δαπάνη για την καταβολή του επιδόματος σίτισης σπουδαστών/τριών Α.Ε.Ν., για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023, προπληρώνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ)» μέσω των Παγίων Προκαταβολών των οικείων Σχολών (ΑΕΝ) και εν συνεχεία ελέγχεται, εκκαθαρίζεται και αποκαθίσταται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (ΔΟΔ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η τελική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΝΑΝΠ με μεταφορά ισόποσης πίστωσης στον Ειδικό Λογαριασμό ΚΝΕ.

2. Οι επιμέρους δαπάνες για την καταβολή του επιδό-ματος του άρθρου 1 βαρύνουν αρχικά τον προϋπολογισμό του ΚΝΕ οικονομικού έτους 2023, και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 2119 «Λοιπές επιδοτήσεις», στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις.

3. Η αποκατάσταση από το ΠΔΕ στον Ειδικό Λογα-ριασμό του ΚΝΕ βαρύνει τον Προϋπολογισμό του ΠΔΕ ΥΝΑΝΠ, Ειδικός Φορέας ΓΔΟΥ του ΥΝΑΝΠ ΣΑΝΑ 389 ΑΛΕ 2310989899 «Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα».


Άρθρο 3

Διαδικασία και δικαιολογητικά


Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του επιδόματος σίτισης σπουδαστών/τριών, ως ακολούθως:


ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης (ΔΙΠΡΟΠ) της ΓΔΟΥ του ΥΝΑΝΠ μεριμνά για την κατανομή των απαιτούμενων πιστώσεων στις Πάγιες Προκαταβολές Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης

(ΚΝΕ) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΚΡΗΤΗΣ – ΚΥΜΗΣ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΧΙΟΥ – ΥΔΡΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΚΑΕ 2119 «Λοιπές επιδοτήσεις») και αντίστοιχα στη ΣΑΝΑ 389 του ΠΔΕ ΥΝΑΝΠ.

2. Η καταβολή του επιδόματος σίτισης στους δικαιού-χους σπουδαστές/τριες, καθώς και τα ποσά επιδόματος που δικαιούνται,περιγράφονται ως κατωτέρω:

3.α. Οι δικαιούχοι σπουδαστές/τριες του επιδόματος σίτισης υποβάλλουν σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Παράρτημα Α’).

β. Οι αιτήσεις των δικαιούχων σπουδαστών/τριών υποβάλλονται, μαζί με τα δικαιολογητικά των παρ. 2-6 της ενότητας Β, στο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας της Α.Ε.Ν. στην οποία είναι εγγεγραμμένος/η ο/η σπουδαστής/τρια και προωθούνται στον αρμόδιο Διαχειριστή Παγίας Προκαταβολής ΚΝΕ για έλεγχο και πληρωμή.

γ. Μετά την εξόφληση των δικαιούχων σπουδαστών/τριών από τους Διαχειριστές Παγίων Προκαταβολών ΚΝΕ, οι Α.Ε.Ν. αποστέλλουν στη ΓΔΟΥ/ΔΟΔτα ακόλουθα: γα. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης γβ. Ενημερωτικό Σημείωμα Παρακολούθησης Προϋπολογισμού.

γγ. Κατάσταση δικαιούχων σπουδαστών/τριών επιδόματος σίτισης (Παράρτημα Β’).

γδ. Αιτήσεις σπουδαστών/τριών(Παράρτημα Α’) με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

γε. Παραστατικά καταβολής επιδόματος στους δικαιούχους σπουδαστές/τριες.

Ειδικότερα, η κατάσταση δικαιούχων σπουδαστών/ τριών επιδόματος σίτισης (Παράρτημα Β’), καθώς και τα παραστατικά καταβολής επιδόματος στους δικαιούχους σπουδαστές/τριες (ανωτέρω περ. γε), αποστέλλονται και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ), για την παρακολούθηση του αριθμού των ωφελουμένων σπουδαστών/τριών και του χορηγηθέντος ποσού επιδόματος σίτισης.

Εν συνεχεία, η δαπάνη για την καταβολή του επιδόματος σίτισης ελέγχεται, εκκαθαρίζεται και ενταλματοποιείται από τη ΓΔΟΥ/ΔΟΔ του ΥΝΑΝΠ προς αποκατάσταση των Παγίων Προκαταβολών ΚΝΕ και έκαστο χρηματικό ένταλμα εκδίδεται ανά Α.Ε.Ν.

4. Μετά την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος, αντίγραφο εξωφύλλου αυτού αποστέλλεται από τη ΓΔΟΥ/ΔΟΔ στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ), προκειμένου, ως επισπεύδουσα Υπηρεσία, να αποστείλει αίτημα χρηματοδότησης του έργου προς τον Φορέα Χρηματοδότησης (ΔΙΠΡΟΠ), με κοινοποίηση του αιτήματος στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΝΠ). Το αίτημα χρηματοδότησης αξιολογείται από την ΔΙΑΝΠ και εκδίδεται σχετική γνώμη. Από τη ΔΙΠΡΟΠ πραγματοποιείται η μεταφορά αντίστοιχου ποσού από το ΠΔΕ στον Ειδικό Λογαριασμό ΚΝΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Η υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων σπου-δαστών/τριών για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (03) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

Κατ’ εξαίρεση, και αναφορικά με τους/τις δικαιούχους σπουδαστές/τριες που, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, πραγματοποιούν το προβλεπόμενο εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου, η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί εντός έξι (06) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

6. Η καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους σπουδαστές/τριες θα πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή Παγίας Προκαταβολής ΚΝΕ της οικείας Σχολής, αφού προηγουμένως ελεγχθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

7. Η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών θα υλοποιήσει το έργο με βάση την υπ’ αρ. 2880.1/56673/23/ 07-08-2023 απόφαση ένταξης. Ειδικότερα:

α. Θα προβεί στην υποβολή Τεχνικού Δελτίου Υποέργου, μέσω του Ο.Π.Σ. του Ε.Π.Α., εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υπογραφή της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

β. Με την ολοκλήρωση των πληρωμών, θα υποβάλλει Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (Δ.Δ.Δ.), μέσω του Ο.Π.Σ. του Ε.Π.Α. Στο Δ.Δ.Δ. επισυνάπτονται τα αποδεικτικά έγγραφα, στα οποία εμφανίζεται η πραγματοποιηθείσα εκταμίευση και η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου που συνδέεται με τη σχετική εκταμίευση ως ακολούθως:

βα. Αντίγραφα εξωφύλλου χρηματικών ενταλμάτων.

ββ. Κατάσταση δικαιούχων σπουδαστών/τριών επιδόματος σίτισης και

βγ. Παραστατικά καταβολής επιδόματος στους δικαιούχους σπουδαστές/τριες.

γ. Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, θα υποβάλλει Τεχνικό Δελτίο Πράξης Ολοκλήρωσης, μέσω του Ο.Π.Σ. του Ε.Π.Α. Στην Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης περιγράφονται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο και τα αντίστοιχα παραδοτέα (Κατάσταση δικαιούχων σπουδαστών/τριών επιδόματος σίτισης ανά ΑΕΝ), οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, το αποτέλεσμα και οι τιμές στόχου των δεικτών που επιτεύχθηκαν, καθώς και το λειτουργικό αποτέλεσμα του έργου, προκειμένου η ΔΙΑΝΠ να οριστικοποιήσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και να βεβαιώσει την τήρηση των υποχρεώσεων με βάση την απόφαση ένταξης.

δ. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και έως την ολοκλήρωσή του, υποχρεούται να δηλώνει την τιμή στόχο των δεικτών του έργου που επιτυγχάνεται στα διάφορα στάδια εξέλιξής της. Η τιμή στόχος των δεικτών του έργου που επιτυγχάνεται δηλώνεται, μέσω του Ο.Π.Σ. του Ε.Π.Α., με τη συμπλήρωση του Δελτίου Επίτευξης Δεικτών.


ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του/της δικαιούχου σπουδαστή/τριας, ως Παράρτημα Α’. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άλλο πρόσωπο, εκτός του/ της σπουδαστή/τριας, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.

2.α. Πιστοποιητικό σπουδών (μεικτής φοίτησης-καλής επίδοσης), ως Παράρτημα Γ, που χορηγείται από την Α.Ε.Ν. όπου φοιτά ο/η σπουδαστής/τρια. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται:

αα) Ότι ο/η σπουδαστής/τρια είναι μεικτής φοίτησης.

αβ) Ότι ο/η σπουδαστής/τρια περάτωσε επιτυχώς τις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων.

αγ) Η διάρκεια των σπουδών.

β. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (οικογενειακού ή ατομικού) του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η καταβολή του επιδόματος (εισοδήματα προηγούμενου έτους).

Σε περίπτωση που ο/η δικαιούχος σπουδαστής/τρια δεν υποχρεούται στην υποβολή ατομικής φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της δικαιούχου σπουδαστή/τριας.

5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του/της δικαιούχου σπουδαστή/τριας, περί της μη είσπραξης του επιδόματος σίτισης για το ίδιο εκπαιδευτικό έτος άλλη φορά. Σπουδαστές δικαιούμενοι του επιδόματος σίτισης, στην περίπτωση που απορριφθούν στο τέλος του εξαμήνου και πρέπει να επαναφοιτήσουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος στο ίδιο εξάμηνο, δεν δικαιούνται την εκ νέου χορήγηση του εν λόγω επιδόματος.

6. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού του/της δικαιούχου σπουδαστή/τριας, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου του λογ/σμού και ο αριθμός του λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ.


Άρθρο 4

Παραρτήματα


Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα ακόλουθα Παραρτήματα:


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: «ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ»


Άρθρο 5

Τελικές διατάξεις


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Πηγή