Προαγωγές Αντιπλοιάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκ ΔΥΛΣ στον επόμενο βαθμό - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

24.10.23

Προαγωγές Αντιπλοιάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκ ΔΥΛΣ στον επόμενο βαθμό

 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 11 Οκτωβρίου 2023, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα άρθρα 45, 46 και 47 και την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311), όπως ισχύουν και το π.δ. 87/2023 (Α' 151):

Α. Προάγονται οι Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος:

 1. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 2762)

 2. ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ Χρήστος του Βασιλείου (ΑΜ 2743)

στον βαθμό του Πλοιάρχου ΛΣ - ΕΛΑΚΤ, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, από 26 Αυγούστου 2023, ήτοι τριάντα ημέρες πριν από τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. γ της παρ. 1 και το πρώτο εδάφιο της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 45 και τα άρθρα 46 και 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

Β. Προάγονται οι Αντιπλοιάρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος:

 1. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη (ΑΜ 2729)

 2. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης του Ηλία (ΑΜ 2974)

 3. ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 2742)

 4. ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ Στέφανος του Νικήτα (ΑΜ 2866)

 5. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου (ΑΜ 2894)

 6. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΜ 2906)

 7. ΚΑΣΤΕΛΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 2943)

 8. ΚΟΥΒΙΔΗΣ Δημήτριος του Παναγιώτη (ΑΜ 2984)

 9. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΜ 2988)

στον βαθμό του Πλοιάρχου ΛΣ - ΕΛΑΚΤ, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, από 26 Αυγούστου 2023, ήτοι τριάντα ημέρες πριν από τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 45 και το άρθρο 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ