Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

7.2.24

Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 26 Ιανουαρίου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 81/2012 (Α' 139) και την παρ. 3 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75):

Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) εκτός οργανικών θέσεων, προερχόμενος από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, ΔΡΟΣΙΝΟΣ Νικόλαος του Χρήστου (ΑΜ 3100), ο οποίος κρίθηκε από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2023 ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», για το έτος 2021, επειδή στις 31.12.2023 συμπλήρωσε δύο έτη παραμονής στην ενεργό υπηρεσία πέραν της κατάληψής του από το όριο ηλικίας, σύμφωνα με την περ. α και την υποπερ. αα της περ. β της παρ. 2 και την παρ. 6 του άρθρου 45 και το άρθρο 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 81/2012.

***********

Με την αριθ. πρωτ.: 2412.9/2513/12-01-2024 απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που εκδόθηκε στον Πειραιά σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 44 του π.δ. 81/2012 (Α΄139) και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75):

Τίθεται σε αποστρατεία ο Λιμενοφύλακας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης – Ραφαήλ του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 8920), κατόπιν αποδοχής της αίτησης παραίτησης που υπέβαλε, έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά τη διαγραφή του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75).

***********

Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 12 Ιανουαρίου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 36, της παρ. 10 του άρθρου 37 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του π.δ. 81/2012 (Α' 139), όπως ισχύουν, και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75):

 1. Τίθενται σε αποστρατεία οι κάτωθι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), ως εξής: 

 α) Ο Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος του Αθανασίου (ΑΜ 4088), ο οποίος θεωρήθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012. 

 β) Ο Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΛΑΣΚΑΡΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη (ΑΜ 4278), ο οποίος θεωρήθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012.

 γ) Ο Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Αθανασίου (ΑΜ 4499), ο οποίος θεωρήθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012.

 2. Οι παραπάνω αποστρατευόμενοι Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ εγγράφονται στα στελέχη εφεδρείας του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διαγραφής τους από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.

***********

Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

3312 Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Κωνσταντίνος του Σταματίου Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

***********

Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

3625 Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Γεώργιος του Ηλία Λ/Χ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ/Α΄ Λ/Τ Π.

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.