Κύρωση πινάκων κρίσεων - προαγωγές - αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

9.2.24

Κύρωση πινάκων κρίσεων - προαγωγές - αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος


 1. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσεων δώδεκα (12) Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), απόφοιτων της Σχολής Λιμενοφυλάκων, τους οποίους συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2023, με το από 22 Σεπτεμβρίου 2023 πρακτικό του, ως εξής:

 Α. Για Υποπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, η οποία καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας του βαθμού της (55 ο έτος) στις 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 45, την περ. γ της παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 3079/2002 σε συνδυασμό με την περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ανδρονίκη του Νικολάου (ΑΜ 3094) 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

 Β. Για Ανθυποπλοίαρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, οι οποίοι συμπληρώνουν τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας στις 13.02.2024, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 του ν. 3079/2002 σε συνδυασμό με την περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασία του Νικολάου (ΑΜ 3049)

 2. ΚΑΚΑ Βασιλική του Αγησίλαου (ΑΜ 3053)

 3. ΠΛΕΜΜΕΝΟΥ Βασιλική του Ιωάννη (ΑΜ 3054)

 4. ΚΟΚΚΟΤΑ Μαρία του Χρήστου (ΑΜ 3065) 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

 Γ. Για Ανθυποπλοίαρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, οι οποίοι συμπληρώνουν τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας στις 17.04.2024, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 του ν. 3079/2002 σε συνδυασμό με την περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

 1. ΚΟΥΤΡΑΣ Γεώργιος του Ευθυμίου (ΑΜ 3142)

 2. ΚΑΧΡΙΛΑ Σπυριδούλα του Γεράσιμου (ΑΜ 3097)

 3. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ευαγγελία του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3129) 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

 Δ. Για Σημαιοφόρο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, του οποίου η κρίση για το παρόν έτος είχε ανασταλεί κατά τη συνεδρίαση του Κατώτερου Συμβουλίου Κρίσεων έτους 2023, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2012 σε συνδυασμό με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 5 αυτού, ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

«Προακτέων»

Ουδείς

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

ΙΩΑΝΝΟΥ Νικόλαος του Ιπποκράτη (ΑΜ 3470)

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

 Ε. Για Σημαιοφόρους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, των οποίων η κρίση για το παρόν έτος ανεβλήθη κατά τη συνεδρίαση του Κατώτερου Συμβουλίου Κρίσεων έτους 2023, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012, ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

«Προακτέων»

 1. ΜΠΑΡΑΚΟΣ Ανδρέας του Γεωργίου (ΑΜ 3399) 

 2. ΒΛΑΧΟΣ Αθανάσιος του Μάνθου (ΑΜ 3497)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Ουδείς

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

 

 ΣΤ. Για Σημαιοφόρο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την περ. ζ της παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012, κατόπιν της 4648/26.05.2023 γνωμάτευσης της Ανώτατης Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ), η οποία κατέστη αμετάκλητη, σύμφωνα με το άρθρο 13 του π.δ. 37/2012, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

ΤΣΙΩΡΗΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3770)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

 2. Α. Προάγονται οι κάτωθι Σημαιοφόροι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων:

 1. ΜΠΑΡΑΚΟΣ Ανδρέας του Γεωργίου (ΑΜ 3399) 

 2. ΒΛΑΧΟΣ Αθανάσιος του Μάνθου (ΑΜ 3497)

στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 01.10.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012.

 Β. Προάγεται ο Σημαιοφόρος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΤΣΙΩΡΗΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3770) στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, κατόπιν της εγγραφής του στον Πίνακα Α΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» από το αρμόδιο Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2023, σύμφωνα με την περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 81/2012.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ