Κύρωσης πινάκων κρίσεων δεκατεσσάρων (14) Κατώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απόφοιτων Σχολής Λ/Φ, έτους 2023, και προαγωγή επτά (07) εξ αυτών στον επόμενο βαθμό - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

9.2.24

Κύρωσης πινάκων κρίσεων δεκατεσσάρων (14) Κατώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απόφοιτων Σχολής Λ/Φ, έτους 2023, και προαγωγή επτά (07) εξ αυτών στον επόμενο βαθμό


Με το προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 24 Δεκεμβρίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45,47 και της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311), του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012 (Α΄75), της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), όπως ισχύει, και το π.δ. 87/2023 (Α΄151):

 1. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσεων δεκατεσσάρων (14) Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), απόφοιτων της Σχολής Λιμενοφυλάκων, τους οποίους συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2023, με το από 09 Νοεμβρίου 2023 πρακτικό του, ως εξής:

 Α. Για Ανθυποπλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους (55ο έτος) στις 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 45, την περ. γ της παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 3079/2002 σε συνδυασμό με την περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

 1. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Χρήστος του Βασιλείου (ΑΜ 3188)

 2. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Κωνσταντίνος του Σάββα (ΑΜ 3228)

 3. ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗΣ Σάββας του Γεωργίου (ΑΜ 3229)

 4. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αλβέρτος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3263)

 5. ΤΡΑΚΑΛΙΑΡΟΥΔΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 3352)

 6. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Δήμος του Σταύρου (ΑΜ 3392)

 7. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δημήτριος του Γεωργίου (ΑΜ 3410)

 8. ΜΟΥΣΑΓΕΑΣ Πέτρος του Χρήστου (ΑΜ 3425)

 9. ΜΠΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης του Γεωργίου (ΑΜ 3495)

 10. ΜΟΥΛΟΣ Ηλίας του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3549)

 11. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Φίλιππος του Θωμά (ΑΜ 3292)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

 B. Για Σημαιοφόρους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, των οποίων η κρίση για το παρόν έτος ανεβλήθη ή δεν κρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Κατώτερου Συμβουλίου Κρίσεων έτους 2023, σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012, ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

«Προακτέων»

1. ΠΛΑΚΑΣ Αθανάσιος του Μιχαήλ (ΑΜ 3374)

2. ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου (ΑΜ 3441)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

 ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ Βασίλειος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3438)

 2. Α. Προάγονται οι κάτωθι Ανθυποπλοίαρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων: 

1. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Χρήστος του Βασιλείου (ΑΜ 3188)

2. ΤΡΑΚΑΛΙΑΡΟΥΔΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 3352)

3. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δημήτριος του Γεωργίου (ΑΜ 3410)

4. ΜΟΥΣΑΓΕΑΣ Πέτρος του Χρήστου (ΑΜ 3425)

5. ΜΟΥΛΟΣ Ηλίας του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3549)

στον βαθμό του Υποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, από 01.12.2023, ήτοι τριάντα (30) ημέρες πριν από την κατάληψη από το όριο ηλικίας του βαθμού τους (55ο  έτος), σύμφωνα με το άρθρο 45 και την παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 3079/2002. 

 Β. Προάγονται οι κάτωθι Σημαιοφόροι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων:

1. ΠΛΑΚΑΣ Αθανάσιος του Μιχαήλ (ΑΜ 3374)

2. ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου (ΑΜ 3441)

στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 01.10.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012.

(Αρ. βεβ. εγκρ. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 23656/29.11.2023) 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ