Προαγωγές Πλωταρχών στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

10.2.24

Προαγωγές Πλωταρχών στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤΜε το προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 01 Φεβρουαρίου 2024 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α’ 311) και της παρ. 1 του άρθρου 5, του άρθρου 6, της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 και των άρθρων 9 και 11 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139):


1. Προάγονται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ),προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων, αναδρομικά από 16.11.2023, ημερομηνία συμπλήρωσης του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012, λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2023 στον Πίνακα Α’


«Προακτέων», οι παρακάτω Πλωτάρχες ΛΣ-ΕΛΑΚΤ:


1. Γκορίτσας Γεώργιος του Ευσταθίου (Α.Μ. 1185)


2. Συρίγος Σπυρίδων του Ανδρέα (Α.Μ. 1186)


3. Βαλεργάκης Ελευθέριος του Γεωργίου (Α.Μ. 1187)


4. Μουρτζίνης Φώτιος του Ανδρέα (Α.Μ. 1188)


5. Σχοιναράκης Εμμανουήλ του Αριστείδη (Α.Μ. 1189)


2. Διοικητική αποκατάσταση της Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Μακαρούνη Ελευθερίας του Παναγιώτη

(Α.Μ. 1191), ως ακολούθως:


α. Ανακαλείται το από 02.12.2023 προεδρικό διάταγμα (Γ’ 3246), κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή της Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Μακαρούνη Ελευθερίας του Παναγιώτη (Α.Μ.1191), στον βαθμό της Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λόγω εγγραφής της από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2023 στον Πίνακα Α’

«Προακτέων».


β. Προάγεται η Πλωτάρχης ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Μακαρούνη Ελευθερία του Παναγιώτη (Α.Μ. 1191), στον βαθμό της Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προς πλήρωση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης, αναδρομικά από 16.11.2023, ημερομηνία συμπλήρωσης του ελάχιστου χρόνου παρα-μονής στον κατεχόμενο βαθμό, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012, λόγω εγγρα-φής της από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2023 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων».


3. Διοικητική αποκατάσταση του Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Ζώη Μιλτιάδη του Γεωργίου (Α.Μ. 1192), ως ακολούθως: 

α. Ανακαλείται το από 29.12.2023 προεδρικό διάταγμα (Γ’ 24), κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή του Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Ζώη Μιλτιάδη του Γεωργίου (Α.Μ. 1192), στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2023 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων».


β. Προάγεται ο Πλωτάρχης ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Ζώης Μιλτιάδης του Γεωργίου (Α.Μ. 1192), στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προς πλήρωση αντίστοιχης κενής οργα- νικής θέσης, αναδρομικά από 02.12.2023, ημερομηνία κένωσης αντίστοιχης οργανικής θέσης, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2023 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων».


4. Προάγεται ο Πλωτάρχης ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Κορωνάκης Ιωάννης του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 1193), στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προς πλήρωση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης, αναδρομικά από 29.12.2023, ημερομηνία κένωσης αντίστοιχης οργανικής θέσης, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2023 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων».


Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ