Παραιτήσεις Κελευστών από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

26.4.24

Παραιτήσεις Κελευστών από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
 Με την αριθ. πρωτ.: 2412.9/30679/23-04-2024 απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που εκδόθηκε στον Πειραιά, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 44 του π.δ. 81/2012(Α΄139) και την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75):

 Τίθεται σε αποστρατεία ο Κελευστής Λ.Σ. ΤΣΟΜΑΚΟΣ Επαμεινώνδας του Νικολάου (Α.Μ. 8801), κατόπιν αποδοχής της αίτησης παραίτησης που υπέβαλε, έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά τη διαγραφή του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75).

************

Με την αριθ. πρωτ.: 2412.9/30681/23-04-2024 απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που εκδόθηκε στον Πειραιά, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 44 του π.δ. 81/2012(Α΄139) και την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75):

 Τίθεται σε αποστρατεία ο Κελευστής Λ.Σ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Αριστείδης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 8789), κατόπιν αποδοχής της αίτησης παραίτησης που υπέβαλε, έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά τη διαγραφή του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75).

************

Με την αριθ.πρωτ.: 2412.9/29507/18-04-2024 απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που εκδόθηκε στον Πειραιά σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 44 του π.δ. 81/2012(Α΄139) και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75):

 Τίθεται σε αποστρατεία ο Κελευστής Λ.Σ. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 8784), κατόπιν αποδοχής της αίτησης παραίτησης που υπέβαλε, έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά τη διαγραφή του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75).