Παραιτήσεις/Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

15.5.24

Παραιτήσεις/Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 07 Μαΐου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311) και του άρθρου 36 και της παρ. 9 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως η τελευταία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του π.δ. 56/2023 (Α΄110):

Προάγεται ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Ανδρέας του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3090), προερχόμενος από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 04.03.2024 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/23263/2024/01.04.2024 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

***********

Με την αριθ. πρωτ.: 2412.9/32233/2024/29-04-2024 Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που εκδόθηκε στον Πειραιά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44 και 48 του π.δ. 81/2012 (Α΄139) και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α' 75), την από 05-04-2024 αίτηση παραίτησης του Ανθυπασπιστή Λ.Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΚΥΡΙΤΣΗ Κωνσταντίνου του Ιωάννη (Α.Μ.:4444) και την αριθ. πρωτ.: 2412.9/32229/2024/29-04-2024 Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής περί αποδοχής αιτήσεως παραίτησης του Ανθυπασπιστή Λ.Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΚΥΡΙΤΣΗ Κωνσταντίνου (Α.Μ.:4444) (ΑΔΑ: 62ΥΧ4653ΠΩ-ΛΧΖ): 

 Τίθεται σε αποστρατεία ο Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ.:4444), κατόπιν αποδοχής από τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής της αιτήσεως παραίτησης που υπέβαλε, έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. 

 Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά τη διαγραφή του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75)