Συνεδριάζει η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ για τη λήψη μέτρων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

16.5.24

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ για τη λήψη μέτρων


 Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ ασχολείται με όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη θαλάσσια ασφάλεια και την ασφάλεια στη θάλασσα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΙΜΟ. Θα συνεδριάσει 108η φορά (MSC 108) στην έδρα του ΙΜΟ από τις 15 έως τις 24 Μαΐου 2024.


Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα, ο καθορισμός παγκόσμιων προτύπων ασφάλειας, τα θέματα των ναυτικών και του ανθρώπινου παράγοντα, η ρύθμιση των αυτόνομων σκαφών, η πειρατεία και η ένοπλη ληστεία κατά πλοίων, η αντιμετώπιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και τα θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.


Μέτρα για την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της Ερυθράς Θάλασσας

Η Επιτροπή θα ασχοληθεί με το επείγον ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Η Επιτροπή αναμένεται να εξετάσει ένα προτεινόμενο ψήφισμα που θα καταδικάζει τις επιθέσεις. Η Επιτροπή θα συζητήσει επίσης διάφορα έγγραφα και προτάσεις για δράσεις για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί και τα πλοία στην περιοχή.


Ανάπτυξη κώδικα για τα αυτόνομα πλοία

Ο ΙΜΟ εργάζεται για την ανάπτυξη ενός μη υποχρεωτικού κώδικα με βάση τους στόχους για τα Αυτόνομα Πλοία Επιφανείας (MASS), ώστε να διασφαλιστεί ότι τα πλοία αυτά λειτουργούν με ασφάλεια και σε συνύπαρξη με τα συμβατικά πλοία.


Η επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες για την ανάπτυξη ενός κώδικα MASS κατά τη σύνοδο αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα έγγραφα που υποβλήθηκαν στην MSC 108, καθώς και την κοινή ομάδα εργασίας MSC-LEG-FAL για το MASS (MASS-JWG), η οποία συγκεντρώνει τις επιτροπές ναυτικής ασφάλειας, νομικής και διευκόλυνσης. Η MASS-JWG συνεδρίασε για την τρίτη της σύνοδο από τις 8 έως τις 10 Μαΐου.


Δεδομένου του σημαντικού όγκου εργασιών που πρέπει να ολοκληρωθεί, η επιτροπή αναμένεται να επικαιροποιήσει τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη ενός μη υποχρεωτικού κώδικα MASS και να συστήσει σχετικές διαθεματικές ομάδες εργασίας και αλληλογραφίας για τη συνέχιση των εργασιών.


Ανάπτυξη ρυθμιστικού πλαισίου ασφαλείας για υποστήριξη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από πλοία που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και εναλλακτικά καύσιμα

Ο στόχος του ΙΜΟ για την επίτευξη καθαρής μηδενικής ναυτιλίας θα απαιτήσει την υιοθέτηση τεχνολογιών, καυσίμων ή/και πηγών ενέργειας με μηδενικές ή σχεδόν μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Θα χρειαστούν κατάλληλες διατάξεις για να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία αυτών των νέων τεχνολογιών και εναλλακτικών καυσίμων στα πλοία. Κατά την τελευταία σύνοδο της επιτροπής (MSC 107) συστάθηκε μια ομάδα αλληλογραφίας για να αρχίσει να εργάζεται πάνω σε αυτό το θέμα.


Η ΕΟΚΕ θα εξετάσει την έκθεση της ομάδας αλληλογραφίας για την ανάπτυξη ενός ρυθμιστικού πλαισίου ασφαλείας για την υποστήριξη της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από πλοία που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και εναλλακτικά καύσιμα.


Η έκθεση περιλαμβάνει έναν συνοπτικό κατάλογο καυσίμων και τεχνολογιών που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, καθώς και μια αξιολόγηση των τεχνικών πτυχών, των κινδύνων και των κινδύνων για το πλοίο/την ακτή για καθένα από αυτά τα καταγεγραμμένα καύσιμα και τεχνολογίες. Αξιολογήθηκαν επίσης τα εμπόδια ασφαλείας και τα κενά στους υφιστάμενους κανονισμούς.


Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο στη θάλασσα

Η επιτροπή θα εξετάσει τις υποβολές διαφόρων κρατών μελών και οργανώσεων παρατηρητών σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο στη θάλασσα (MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.2). Η Επιτροπή θα εξετάσει τις προτάσεις που υποβλήθηκαν για την επικαιροποίηση των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών και θα συζητήσει τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στη θάλασσα.


Αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στον ναυτιλιακό τομέα – σχέδιο τροποποίησης του κώδικα STCW

Η Επιτροπή θα εξετάσει, με σκοπό την υιοθέτηση, σχέδια τροποποίησης του κώδικα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τήρησης φυλακών των ναυτικών (κώδικας STCW), για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στον ναυτιλιακό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, του εκφοβισμού και της σεξουαλικής επίθεσης.


Το σχέδιο τροποποιήσεων εγκρίθηκε από την MSC 107 και εξετάστηκε από την κοινή τριμερή ομάδα εργασίας ΔΟΕ/ΔΟΕ για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των ζητημάτων των ναυτικών και του ανθρώπινου στοιχείου (JTWG), η οποία συνεδρίασε τον Φεβρουάριο του 2024.


Το σχέδιο τροποποιήσεων περιλαμβάνεται στον πίνακα A-VI/1-4 (Καθορισμός του ελάχιστου προτύπου επάρκειας σε θέματα προσωπικής ασφάλειας και κοινωνικών ευθυνών) του κώδικα STCW. Περιγράφουν νέες υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για βασική εκπαίδευση και διδασκαλία για όλους τους ναυτικούς. Αυτές αποσκοπούν στο να εφοδιάσουν τους ναυτικούς με γνώσεις και κατανόηση της βίας και της παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, του εκφοβισμού και της σεξουαλικής επίθεσης, καθώς και με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόληψης και αντιμετώπισης των περιστατικών.


Η Επιτροπή θα συζητήσει τις συστάσεις της ΕΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της δρομολόγησης εκστρατειών ευαισθητοποίησης και άλλων περαιτέρω μέτρων που ισχύουν για τις Διοικήσεις, τις ναυτιλιακές εταιρείες, τους κοινωνικούς εταίρους και τους οργανισμούς του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, του εκφοβισμού και της σεξουαλικής επίθεσης.


Τροποποιήσεις της σύμβασης SOLAS του 1974 και των συναφών πράξεων για την ασφάλεια

Η Επιτροπή θα εξετάσει, με σκοπό την έγκριση, σχέδια τροπολογιών στα ακόλουθα μέσα του ΙΜΟ που σχετίζονται με την ασφάλεια όπως :


Πειρατεία και ένοπλη ληστεία

Τα περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας πλοίων που αναφέρθηκαν στον ΙΜΟ αυξήθηκαν κατά περίπου 15% μεταξύ 2022 και 2023. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν και διατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Παγκόσμιου Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφοριών για τη Ναυτιλία (GISIS) του ΙΜΟ, 150 περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας κατά πλοίων αναφέρθηκαν στον Οργανισμό ως περιστατικά που συνέβησαν ή επιχειρήθηκαν το 2023, σε σύγκριση με 131 περιστατικά που αναφέρθηκαν το 2022. Ενώ η πλήρης έκθεση για το 2024 βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση, τα τρέχοντα στοιχεία δείχνουν ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 (Ιανουάριος έως Μάρτιος) αναφέρθηκαν 43 περιστατικά.


Η επιτροπή θα συζητήσει αυτές τις εξελίξεις και θα ακούσει ενημερώσεις σχετικά με τις εργασίες του ΙΜΟ για την αντιμετώπιση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό περιλαμβάνει πρωτοβουλίες όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας του Τζιμπουτί (με την τροποποίηση της Τζέντα), που καλύπτει τον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό και τον Κόλπο του Άντεν, και ο Κώδικας Δεοντολογίας του Γιαουντέ, που καλύπτει τον Κόλπο της Γουινέας.

Πηγή