Πρόσκληση απευθείας κατάταξης στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή δύο (2) Ανθυποπλοιάρχων ειδικότητας Τεχνικού - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

29.6.22

Πρόσκληση απευθείας κατάταξης στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή δύο (2) Ανθυποπλοιάρχων ειδικότητας Τεχνικού


 ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

για κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή ως Ανθυποπλοίαρχοι Λ.Σ. ειδικότητας Τεχνικού οι:

1. ΓΛΥΚΑΣ Μάρκος του Ιωάννη και

2. ΑΛΕΠΑ Κυριακή του Αντωνίου.

2. Οι ως άνω αναφερόμενοι πρέπει να παρουσιασθούν για κατάταξη στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς) στο Γραφείο 242, την 30η Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, φέροντας μαζί τους, τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατάταξης:

α. Την αστυνομική τους ταυτότητα.

β. Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας τους ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, 

φυγόδικοι που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι  από εκτός του τόπου κατοικίας τους Εισαγγελική Αρχή της Χώρας και ούτε έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, ούτε  έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη.